Asuminen & ympäristö Ympäristönsuojelu Hakemukset, ilmoitukset ja ohjeet

Hakemukset ja ilmoitukset

Lomakkeita saa kunnan ympäristösuojelutoimistosta tai kunnan kotisivulta Lomakkeet, ympäristönsuojelu.

Ympäristölupa

Ympäristöluvan hakemus toimitetaan ympäristönsuojelutoimistoon. Lisätietoja Ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Lannan patterointi

Mikäli maanviljelijä aikoo varastoida lantaa patterissa pellolle, hänen tulee tehdä siitä ilmoitus ympäristönsuojelutoimistoon.

Vesihuoltoavustukset

Mikäli kiinteistönomistaja aikoo parantaa kiinteistön jätevesijärjestelmää, hän voi hakea kunnalta avustusta jätevesisuunnitelman laatimiseen. Avustus on enimmillään 250 euroa/kiinteistö. Hakemus toimitetaan ympäristönsuojelutoimistoon.

Ruoppaus

Ruoppauksesta on ennen toimenpiteiden aloittamista tehtävä ilmoitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Ohjeet

Opas pohjavesialueiden kiinteistönomistajille pohjautuu Pedersören alueen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan (PDF 21 MB)

Asuntoyhtiön jätehuolto

Jätteen keräys

Asuntoyhtiö on vastuussa siitä, että jätteen keräys tapahtuu kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistöllä tulee olla riittävä määrä keräysastioita, jotka on sijoitettu siten, etteivät ne aiheuta haittaa asukkaille tai naapureille ja astioiden tyhjennykseen jää rittävästi tilaa.

Jätekuljetukset

Asuntoyhtiö tekee kuljetussopimuksen paikallisen kuljetusyhtiön kanssa.

Tyhjennysvälit

Talousjätteiden keräysastiat on tyhjennettävä vähintään kerran kahdessa viikossa. Useimmiten astiat tyhjennetään viikoittain hajuhaittojen välttämiseksi ja ylitäyttymisen ehkäisemiseksi. Muiden jätejakeitten (esim. sanomalehtien, keräyspahvin) tyhjennysväleistä voi sopia kuljetusliikkeen kanssa. Asuntoyhtiössä, jossa on 5 asuntoa tai enemmän, tulee olla keräyspahvin keräilyastia.

Asuntoyhtiössä sijaitsevat liiketilat

Liikkeenharjoittajan ja asuntoyhtiön tulee sopia liiketilan jätteenkäsittelyn järjestämisestä, niin ettei käsittelystä synny haittoja (voi olla myös asuntoyhtiön keräysastia).

Maksut

Ekorosk laskuttaa vahvistetun taksan mukaan kolmen kuukauden jaksoissa. Jätteenkäsittelymaksun kiinteä osa lasketaan asuntoa kohti ja käsittelymaksu lasketaan jäteastian tilavuuden mukaan. Jätteen kuljetusmaksusta sovitaan kuljetusyhtiön kanssa laadittavassa sopimuksessa.

Kompostointi

Kompostoinnissa on noudatettava kunnan jätteenkäsittelymääräyksiä. Asuntoyhtiöille ei myönnetä 4 viikon tyhjennysväliä biojätteen kompostoinnista huolimatta. Poikkeuksia voidaan myöntää paritaloille tai pienille rivitaloille, joissa omistajat järjestävät jätteenkäsittelyn itse. 

Rakennusjäte

Pieniä määriä voidaan viedä hyötykäyttöasemalle ja suuria määriä viedään Pirilön laitokseen.

Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Jätteen tuottajan/yleisötilaisuuden järjestäjän on lajiteltava yleisötilaisuudessa syntyvä jäte niin, että

 1. Biojäte ja energiajäte kerätään ja kuljetetaan käsiteltäväksi
 2. Hyödynnettävä jäte erotetaan jätteestä, jota ei voi hyödyntää
 3. Ongelmajäte sekä pistävä, leikkaava tai terveydelle vaarallinen jäte erotetaan muista jätteistä
 4. Tilaa vievää tai loppusijoitettavaa jätettä ei sijoiteta muun yhdyskuntajätteen sekaan.

Niihin keräysastioihin, jotka on tarkoitettu lajitellulle bio- ja energiajätteelle, saa laittaa vain pakattua jätettä. Keräysvälineeseen ei saa laittaa:

 1. Tulenarkaa tai räjähtävää jätettä
 2. Nestemäistä jätettä
 3. Ongelmajätettä
 4. Käymäläjätettä
 5. Hiekkaa tai maa-aineksia
 6. Erityisjätettä
 7. Esineitä, jotka voivat rikkoa jätepakkaukset, vahingoittaa kuljetusajoneuvoa tai käsittelylaitteita tai merkittävästi vaikeuttaa jätteen kuormausta tai kuorman tyhjennystä
 8. Aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojalle, keräysvälineen käsittelijälle tai jätteen käsittelyyn osallistuvalle
 9. Jätettä, joka ohjeiden mukaan on vietävä ekopisteeseen tai hyötykäyttöasemalle
 10. Pienpuhdistamon lietepussit
 11. Tilaa vievät esineet tulee toimittaa erikseen Ekoroskiin

Ekorosk, puh. 7814 500, neuvoo ja opastaa jätehuollon järjestämisestä.

Terveysvalvonta antaa lisätietoja hygieenisistä järjestelyistä, puh. 7861 111.