Barnvänlig kommun Barnets mänskliga rättigheter
Ett par barnhänder målade i regnbågens färger.

Barnets mänskliga rättigheter

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Som barn räknas alla människor under 18 år.

FN antog konventionen 1989. I Finland trädde konventionen i kraft år 1991.

Barnkonventionen inne­håller 54 artiklar som slår fast att alla barn har samma rättigheter. Alla artiklar är viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn:

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter 

Barnet får inte diskrimineras på grund av barnets eller föräldrarnas egenskaper. Förbudet mot diskriminering är inte enbart en passiv skyldighet som förbjuder alla former av diskriminering, utan kräver aktiva åtgärder för att komma till rätta med ojämlikheten. 

LÄS MER: Unicef: Samma utgångspunkt men hur: Likabehandling.

Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

Enligt barnkonventionen ska man alltid bedöma vad som är barnets bästa och prioritera det i beslutsfattandet. Det finns ingen mall eller absolut definition på vad ”barnets bästa” innebär, utan det bedömningen ska utgå från den aktuella situationen. Det är viktigt att den som fattar beslut kan redogöra för hur ett beslut bäst tillgodoser ett barns intressen. Skyldigheten gäller både på individnivå (ett enskilt barn) och barn och unga som grupp samt beslut och aktiviteter som direkt och indirekt påverkar barn och unga.

LÄS MER: Unicef: Barnets bästa ska beaktas primärt.

Artikel 6: Varje barn har rätt till livet

Staterna ska trygga bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska överleva och utvecklas i egen takt. Med utveckling avser man både fysisk, psykisk och social utveckling. Man avser inte enbart att se till att barnet utvecklas i riktning mot vuxenlivet, utan också om att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnets nuvarande liv. Det är viktigt att identifiera barnens och de ungas behov i olika uppväxt- och utvecklingsskeden och att beakta dem i beslutsfattandet. Behoven bör identifieras på både kort och lång sikt.

LÄS MER: Unicef: För att växa behövs det stöd och trygghet.

Artikel 12: Ett barn har rätt att uttrycka sina egna åsikter i frågor som rör barnet

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognadsgrad. Man ska höra barn och unga på ett meningsfullt sätt. Hörandet får inte vara skenbart, utan ett verkligt verktyg för att samla in information om deras åsikter.

"Delaktighet är en fortlöpande attityd och ett ”levnadssätt” i en barnvänlig kommun. Den blir aldrig färdig."

LÄS MER: Unicef: Jag hör till gänget, jag är viktig och jag påverkar

Video: Vad betyder delaktighet?

Video: Finlands barnstrategi

Video: Barnets rättigheter i Finland