Barnvänlig kommun Pedersöres utvecklingarbete mot en barnvänlig kommun
Två barn leker med en tramptraktor på en daghemsgård.

Pedersöres utvecklingarbete mot en barnvänlig kommun

På den här sidan berättar vi om hur vårt arbetet enligt Unicefs modell för en barnvänlig kommun framskrider, genom att lägga in konkreta resultat för de fem målsättningarna i kommunens verksamhetsplan, PDF, 204 KB.

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Mål 1: Information och kunskap om barnets rättigheter

Att öka informationen om barnets rättigheter är en pågående process med kontinuerliga uppdateringar och påminnelser. Temasidorna om Barnvänlig kommun är en del av detta mål 1, i form av ett baspaket om barnets rättigheter.

Barnstrategins webbutbildning Inledning till barnets rättigheter säkerställer att barnets rättigheter tillgodoses är obligatorisk för all personal inom småbarnspedagogik, förskola och skola, förvaltningens personal och förtroendevalda i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Genomförd utbildning rapporteras till förvaltningsavdelningen.

Utbildningen ska vara avklarad inom september 2023. Antal genomförda utbildningar: xx st.

Veckan för barnets rättigheter uppmärksammas i kommunens daghem, förskolor och skolor i november varje år. Också kommunen intensifierar informationen om barnets rättigheter under denna vecka. År 2023 ordnas veckan 20.–26.11.2023. Temat är barnets rätt till välmående.

Den nationella barnstrategin i pappersformat har delats ut till alla enheter inom skola och småbarnspedagogik. Den är också tillgänglig inom förvaltningen.

Vi har också kommunicerat internt och externt om Barnets rättigheter i Pedersöre kommuns kommunikationskanaler. Här finns en översikt av den informationen: Infoöversikt mål 1, Öka informationen om barnets rättigheter.

 • Antal artiklar i Pedersöre info (upplaga 4 200): Fem stycken.
 • Fyra temasidor på webbplatsen www.pedersore.fi
 • Sex nyhetsartiklar på www.pedersore.fi.
 • Tre temasidor i barn- och ungdomsappen: Dina rättigheter / Berätta vad du tycker / Vad betyder delaktighet
 • Informationstillfälle för allmänheten 17.11.2021
 • Tre interna nyhetsbrev
 • Tre fortbildningar för förtroendevalda
 • Podcasten Pedersörepodden, 3.12.2021.
 • Inlägg i sociala medier, Facebook och Instagram: 25 inlägg om barnets rättigheter.

 

Mål 2: Barnkonsekvensanalys av beslut i nämnden för utbildning och fostran.

En prototyp för en barnkonsekvensanalys tillämpades av nämnden för utbildning och fostran på mötet 19.4.2023, § 36: Dagvårdsenheternas personalresurs verksamhetsåret 2023 - 2024. Mallen, Bedömning för barnets bästa, ska ge övriga politiska organ vägledning. (Inte publicerad än).

 

Mål 3: Öka barns delaktighet

Inom det regionala projektet Unik och värdefull har verksamhetskulturen i pilotdaghemmet Hoppetossan utvecklats så att barnens delaktighet och inflytande förverkligas på ett genomgripande sätt. Resultatet finns i form av en handlingsplan: Att främja barns rättigheter och delaktighet på dagis, Praktiska tips och idéer, PDF, 1,5 MB.

Handlingsplanen har nu spridits till andra daghem i kommunen. Alla enheter har satt som mål att främja barns rättigheter och delaktighet i sin verksamhetsplan för 2023-2024. Småbarnspedagogikens verksamhetsplaner 2023-2024.

I Lepplax daghem har axlat rollen för att aktivt driva arbetet vidare. Det inleddes med ett projekt i samarbete med ungdomsverkstaden After Eight. Barnen fick planera och skapa en ny lärmiljö, sinnesrummet. Temat var delaktighet, kreativitet, välmående och hållbarhet. Österbottens tidning skrev om sinnesrummet 12.3. 2023: ÖT 12.3.2023, PDF, 472 KB.

Alla övriga daghems- och förskoleföreståndare har besökt Lepplax daghem för att bekanta sig med och lära sig av lärprocessen och för den vidare till den egna enheten. 

Barn i kommunens 5-årsgrupper i dagis och förskolegrupper har fått fantisera och skissa upp sin bild av en drömlekpark, som en del av målsättning 5: Att skapa samlingsplatser/Aktivitetspark för alla i Pedersöre. 

 

Mål 4: Öka ungas inflytande

Plan för niornas besök i kommungården, dvs Niornas dag, PDF, 78 KB. Den första versionen av Niornas dag i kommungården genomfördes 19 januari 2023 och 2 februari 2023.

Från och med hösten 2021 har möjligheterna för ungas delaktighet ökat i och med att en medlem från ungdomsrådet har närvaro- och yttranderätt i alla kommunens nämnder. Ungdomsrådet utvärderar sina erfarenheter från nämndmötena på sitt möte i maj 2023.

 

Mål 5: Skapa ”Tredje platser”/samvaro/aktivitetsparker med tillgänglighet och anpassning för alla åldersgrupper och personer med funktionsvariation

Arbetet inleddes med en kartläggning av kommunens lekparker 2022.

Kartläggningen omfattar 50 lekplatser. Sedan har också simstränder kartlagts, 9 stycken. 

Kartläggningen genomfördes i huvudsak sommaren/hösten 2022 av en civiltjänstgörare. Hen följde uppgjort schema, PDF, 85 KB. 

Resultatet är dokumenterat här: Lekplatser och simplatser i Pedersöre

Kartläggningen behandlades i tekniska nämnden 4.5.2023: § 37 Inventering och konditionsgranskning av kommunens parker och lekområden.

Kommunens barnparlament diskuterade lekplatser och skissade upp sina drömlekplatser på sitt möte 11 maj 2023.

Resultat från arbetsgrupperna.

Grupp 1: 

Grupp 2:

Grupp 3: 

Grupp 4:

Grupp 5:

Barn i 5- och 6-årsgrupper i kommunens daghem ritar och berättar om sina drömlekparker. Materialet sänds till koordineringsgruppen för barnvänlig kommun. 

Material: 

En enkät om lekplatsernas utveckling i Pedersöre genomförs via en Webropolundersökning maj-augusti 2023. Enkäten öppnades tisdagen den 30 maj. Länk till enkäten: Lekparksenkät.

På aktivitetsdagen "Move it" lördagen den 10 juni 2023 ska deltagande barn ha möjlighet att uttrycka sina åsikter om aktivitetsparker och vilka funktioner en sådan bör ha. Aktivitetsdagen ordnas av Kulturhuset Ax och föreningar i kommunen.

 

Pedersöre kommuns styrgrupp för barnvänlig kommunmodellen

Kommunstyrelsen utsåg 24.8.2020 en koordineringsgrupp som lotsar Unicefs modell för en barnvänlig kommun vidare i Pedersöre. Till gruppen hör representanter från kommunens alla sektorer, förvaltningen, ungdomsrådet, förtroendevalda samt från föreningar och organisationer.

Koordineringsgruppen består av:

 • Fullmäktigeordförande Johanna Holmäng (ordförande)
 • Chef för småbarnspedagogiken Catarina Herrmans (koordinator)
 • Kanslichef Carina Wärn (sekreterare)
 • Kanslist Maria Tokou
 • Informatör Malin Henricson
 • Planläggningschef Anna-Karin Pensar
 • Ungdomssekreterare Mari-Louise Rönnqvist
 • Idrottssekreterare Pontus Backlund
 • Rektor Hanna Molander
 • Förskolföreståndare Maria Enell
 • Föreningsrepresentant Johan Nylund, Esse IK
 • Ungdomsrådets representant Chantelle Finne
 • Ungdomsrådets representant Elin Häggman
 • Skolhälsovårdare Annika Back, representant för skolhälsovården 

Koordineringsgruppen kan vid behov kalla även andra sakkunniga till sina sammanträden.

Koordineringsgruppens kontaktperson:

Chefen för småbarnspedagogik, Catarina Herrmans, catarina.herrmans@pedersore.fi, 06–7850 201.