Barnvänlig kommun Utbildningar för Pedersöre kommuns anställda och förtroendevalda
Två barn leker med en tramptraktor på en daghemsgård.

Utbildningar för Pedersöre kommuns anställda och förtroendevalda

En del av Pedersöres arbete som en barnvänlig kommun, är att öka kunskapen om barnets mänskliga rättigheter. Den nationella barnstrategins webbutbildningshelhet om barnets rättigheter erbjuder goda möjligheter för anställda, förtroendevalda och kommuninvånare att förkovra sig.

På den här sidan finns länkar till webbutbildningarna.

Allmän inledning till barnets rättigheter

E-Oppiva: Inledning till barnets rättigheter – Säkerställ att barnets rättigheter tillgodoses

Utbildningen är obligatorisk för

  • förtroendevalda i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
  • vissa personalgrupper i Pedersöre kommun, det vill säga all personal inom småbarnspedagogik, förskola och skola samt förvaltningens personal.

Gör utbildningen steg för steg. Skriv ut ditt diplom och lämna en kopia till förvaltningschefen Carina Wärn på förvaltningsavdelningen.

 

Temabaserade utbildningar

Det finns också flera delar som riktar sig till speciella målgrupper. Vi uppmuntrar ändå alla att ta del av dem.

E-Oppiva: Barnets rättigheter inom fostran och undervisning. I utbildningen går man igenom olika delområden av barnets rättigheter och hur de tillgodoses i vardagen. Du får också tips på hur du kan främja barnets rättigheter i ditt eget arbete.

E-Oppiva: Barnets rättigheter – Delaktighet och deltagande. Denna utbildningen hjälper yrkesutbildade personer att fundera över hur de kan stöda barns och ungas rätt att delta. Det innebär möjligheter att göra sin röst hörd, att fästa uppmärksamhet vid utrymmet som skapats för deltagande, att höra barn och unga som individer och grupper samt att se till att åsikter hörs och beaktas. I utbildningen krossas myter om barns och ungas deltagande och ges exempel på god praxis och metoder för att stöda deltagande.

E-Oppiva: Barnets rättigheter på fritiden och i hobbyverksamheten. Denna utbildning får dig att fundera på hur barnets rättigheter tillgodoses på barnens och ungdomarnas fritid och inom hobbyverksamheten. Den är ett stöd för alla som fungerar som handledare eller tränare i hobbyverksamheten för barn och unga, eller för dem som planerar eller beslutar om fritidsverksamheten för barn och unga.

E-Oppiva: Barnets rättigheter – Även barn i sårbar ställning har huvudrollen i sitt liv. I den här utbildningen får du lära dig hur du som yrkesperson kan främja tillgodoseendet av rättigheterna för barn i sårbar ställning och barn som riskerar att utsättas för diskriminering.

E-Oppiva: Barnets rättigheter – Verktygen barnkonsekvensanalys och barnbudgetering. Utbildningen innehåller många praktiska exempel och bedömningsfrågor i anslutning till barnkonsekvensanalys som du kan utnyttja som stöd för planeringen och genomförandet av barnkonsekvensanalys. Efter att du genomgått utbildningen förstår du vilken betydelse barnkonsekvensanalysen har och du vet hur du kan börja genomföra den i ditt eget arbete. Dessutom får du svar på frågor om vad barnkonsekvensanalys är samt varför, när och hur den görs.

E-Oppiva: Barnets rättigheter till en vardag utan våld. Trygghet är en central fråga som påverkar barnets välbefinnande. Våld i vardagen samt att uppleva och bevittna våld är alltid skadligt för ett barn. Därför är det viktigt att vi vuxna värnar om barnets trygghet varje dag. Det är alla vuxnas gemensamma uppgift att erbjuda barnen en trygg uppväxtmiljö och vardag. Utbildningen riktar sig till alla yrkespersoner som arbetar med barn och unga.

E-Oppiva: Barnets rättigheter vid förundersökning. Utbildningen är avsedd för yrkesutbildade personer som i sitt arbete möter barn och unga som deltar i förundersökning. I utbildningen går man igenom huvudprinciperna för barnets rättigheter och ger konkreta exempel på hur de kan beaktas i förundersökningen.

E-Oppiva: Barnets rättigheter inom socialvården. I utbildningen behandlas barnets rättigheter inom socialvården och i synnerhet tryggandet av barnets rättigheter, bedömningen av barnets bästa, skyddet av familjens enhetlighet, barnets rätt att delta samt sektorsövergripande samarbete. Utbildningen erbjuder yrkesutbildade personer inom socialvården information, praktiska exempel och verktyg för socialt arbete som främjar och respekterar barnets rättigheter.

E-Oppiva: Barnets rättigheter inom hälsovården – Barnet som patient. I utbildningen bekantar vi oss med barnets rättigheter i hälso- och sjukvårdens verksamhet. Utbildningen riktar sig till alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetar med barn och unga. I hälso- och sjukvårdens verksamhet, liksom i all annan verksamhet som gäller barn, är det viktigt att komma ihåg att de minderåriga är en grupp som avviker från de vuxna, och vars särdrag måste beaktas och vars rättigheter särskilt måste skyddas. I den här utbildningen fördjupar vi oss i den nationella lagstiftningen som gäller barnpatienternas rättigheter samt skyldigheterna i FN:s konvention om barnets rättigheter. I utbildningen bekantar du dig med barnets ställning inom hälso- och sjukvårdens verksamhet.

Läs mer: 

Barnstrategin: Ett Finland för alla barn, vad behöver varje kommunal beslutsfattare veta om barnstrategin? PDF, 184 KB