Boende & miljö Miljövård Ansökningar, anmälningar och anvisningar

Ansökningar, anmälningar och anvisningar

Blanketter fås från kommunens miljövårdsbyrån eller via kommunens webbsida Blanketter för miljövården.

Miljötillstånd

Ansökan om miljötillstånd ska lämnas in till miljövårdsbyrån. Tilläggsinformation på Miljöförvaltningens webbplats.

Lagring av fast gödsel i stack

Jordbrukare som har för avsikt att lagra en del av sin stallgödsel på åkern, bör göra en anmälan till miljövårdsbyrån.

Understöd för vatten och avlopp

Fastighetsägare som har för avsikt att förbättra ett befintligt avloppssystem har möjlighet att söka om bidrag för uppgörande av avloppsplanen från kommunen. Bidraget är högst 250 € per fastighet. Ansökan görs till miljövårdsbyrån.

Muddring

Vid planerad muddring bör en anmälan göras till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. 

Anvisningar

Guide för fastighetsägare på grundvattenområden baserad på Skyddsplan för grundvattenområden i nejden (PDF 21 MB)

Bostadsbolagens avfallshantering

Insamling av avfall

Bostadsbolaget ansvarar för att insamling av avfall sker i enlighet med de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna dvs. ser till att det finns tillräckligt antal insamlingskärl, som ska vara placerade så att det inte uppstår olägenheter för invånarna eller grannarna samt att tömningen av kärlen inte försvåras.

Avfallstransporterna

Bostadsbolaget ingår ett transportavtal med en lokal transportör.

Tömningsintervall

Insamlingskärlen för hushållsavfall skall tömmas minst en gång på två veckor, vanligen töms kärlen en gång per vecka för att undvika överfulla kärl samt luktolägenheter. Tömningsintervall för kärl avsedda för övriga avfallsfraktioner (tidningar, returkartong) kan överenskommas med respektive transportör.
Bostadsbolag med 5 eller flera bostäder bör ordna insamling av returkartong.

Affärslägenheter i bostadsbolag

Affärinnehavaren och bostadsbolaget bör komma överens om hur affärslägenhetens avfallshantering ordnas så att hanteringen inte medför olägenheter (kan vara bolagets insamlingskärl).

Avgifter

Ekorosk fakturerar enligt fastställd taxa i perioder om tre månader. Den fasta avgiften faktureras per bostad och behandlingsavgiften enligt kärlens volym samt transportavgiften enligt avtal med transportbolaget.

Kompostering vid bostadsbolag

Vid kompostering beaktas kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Bostadsbolag beviljas inte 4 veckors tömningsintervall trots kompostering av bioavfall. Undantag kan göras för parhus eller mindre radhus där innehavarna själva ordnar avfallshanteringen.

Avfall från renoveringsarbete i bostadsbolag

Mindre mängder tas emot vid återvinningsstationer och större mängder ska föras till anläggningen i Pirilö.

Avfallshantering vid publiktillställningar

Avfallsproducenten/publiktillställningens arrangör ska sortera det avfall som uppkommer vid tillställningen så att:

 1. Bioavfall och energiavfall insamlas och levereras till behandling.
 2. Avfall som kan återvinnas sorteras från avfall som inte kan återvinnas.
 3. Problemavfall, samt stickande, skärande och hälsofarligt avfall sorteras från annat avfall.
 4. Skrymmande föremål eller deponiavfall får inte placeras tillsammans med övrigt samhällsavfall.

I de insamlingskärl som är avsedda för sorterat bioavfall och energiavfall får endast förpackat material placeras. I insamlingskärlen får inte placeras:

 1. Brandfarligt eller explosivt avfall
 2. Avfall i flytande form
 3. Problemavfall
 4. Toalettavfall
 5. Sand eller jordmaterial
 6. Specialavfall
 7. Föremål som kan söndra avfallsförpackningarna eller skada transportfordon eller behandlingsanläggningen eller märkbart försvåra lastningen eller lossningen av avfallet
 8. Ämnen eller föremål som kan förorsaka fara för den som avlämnar, insamlar eller på annat sätt hanterar avfallet
 9. Avfall som enligt anvisning skall föras till ekopunkt eller återvinningsstation
 10. Slampåsar från minireningsverk
 11. Skrymmande föremål skall föras skilt för sig till Ekorosks anläggning i Pirilö

Råd om de praktiska arrangemangen för avfallshanteringen fås från Ekorosk, tel. 7814 500.

När det gäller de hygieniska arrangemangen hänvisas till Hälsoinspektionen i Jakobstad tel. 7861 111.