Kaavoitusprosessin kulku

Päätös kaavoituksesta ja alkuvaiheesta

 • Prosessi alkaa kunnanhallituksen päätöksellä kaavoituksen käynnistämisestä. Tämän jälkeen kaavoitusjaosto laatii ja valmistelee kaavan.
 • Kaavoitustyön aloittamisen yhteydessä laaditaan osallistumis- ja arviointiohjelma (OAS), josta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä.
 • Ohjelmassa kuvataan suunnitteluhankkeen taustaa ja tavoitteita, tehtyjä päätöksiä, suunnitteluprosessia, lausuntoa antavia viranomaisia, vaikutusten arviointia ja hankkeen aikataulua.
 • Kaavaprosessin osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.

Luonnosvaihe

 • Luonnos, joka on tavoitteiden ja lähtökohtien pohjalta laadittu kartta, asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi.
 • Tänä aikana sidosryhmät voivat esittää kirjallisia tai suullisia huomautuksia kaavoitusjaostolle. Tarvittaessa järjestetään tiedotustilaisuuksia.

Ehdotusvaihe

 • Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella laaditaan ehdotus, joka asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja komiteoilta.
 • Sidosryhmät voivat esittää kirjallisia huomautuksia kuulemisvaiheen aikana. Tarvittaessa järjestetään tiedotustilaisuuksia.

Suunnitelman hyväksyminen

 • Kaavaehdotukseen voidaan tehdä pieniä muutoksia ehdotuksessa saadun palautteen perusteella.
 • Jos muutokset ovat merkittäviä, kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Muussa tapauksessa kaavaehdotus toimitetaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lopullisesti kaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa.
 • Hyväksymisen jälkeen päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaava tulee voimaan

 • Kunta ilmoittaa, että kaava on tullut voimaan, jos valitusaika on kulunut umpeen ilman muutoksenhakua.