Lapset & koulu Koulukuljetukset Yleistä koulukuljetuksista

Yleistä koulukuljetuksista

Kunta järjestää koulukuljetuksia oppilaille kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Koulukuljetuskysymyksistä ja koulukuljetuksen hankinnoista päättää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta.

Koululaisten koulukuljetus koskee kodin ja koulun väliä. Esikoululaisten koulukuljetus koskee vaihtoehtoisesti kodin ja esikoulun tai päivähoidon ja esikoulun väliä.

Oikeus koulukuljetuksiin koskee ensisijaisesti matkaa oppilaan vakituisesta asuinpaikasta kouluun ja takaisin (huom.: vakituinen asuinpaikka ei aina ole sama kuin väestökirjanpidon osoite, esim. sijoitettaessa lapsi tai kasvattilapsi).

Vuorottelevassa asumisessa, kun vanhemmat ovat eronneet, ja he ovat jakaneet huoltajuuden, ohjataan lapsi lähikouluun. Lähikoulusta hän saa koulukuljetuksen kotiin, missä lapsen vakituinen asuinpaikka on. Vuodesta 2021 alkaen kahdessa eri osoitteessa asuville oppilaille annetaan mahdollisuus ilmaiseen kyytiin toisesta asuinpaikasta, mikäli se sijaitsee olemassa olevalla reitillä ja reitillä on tilaa. On syytä huomata, että koulukuljetusreittien suunnittelussa kahden osoitteen oppilaiden molemmat asuinpaikat eivät lautakunnan päätöksen § 68/2021 mukaan kuulu suunnittelun piiriin. Kuljetus myönnetään sillä edellytyksellä, että koulukuljetuksen ehdot täyttyvät.

Kunta ei ole velvollinen järjestämään koulukuljetusta, jos valitaan eri koulu kuin mihin oppilas on osoitettu.

Koulukuljetus oppilaalle toisesta kunnasta järjestetään vain koulujaoston erillisen päätöksen mukaan.

Oppilaalle, joka osallistuu koulupäivän yhteydessä järjestettävään harrastustoimintaan tai vapaa-ajan toimintaan, annetaan oikeus käyttää olemassa olevaa julkista liikennettä. Oikeus koskee matkoja koulusta toimipaikkaan (esim. liikuntapaikkaan). Kunta ei sitoudu järjestämään tai maksamaan koulukuljetuksia esimerkiksi koulutuspaikalta kotiin lautakunnan päätöksen § 68/2021 mukaisesti.


Perusopetuslaki 21.8.1998/628 § 32, Koulumatkat
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (13.7.2018/542)

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. (24.6.2010/642)

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuslain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan välillä. (13.7.2018/542)

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

AIKATAULUT JA LUKUJÄRJESTYS

Jokaiselle koululle ja vuosiluokalle laaditaan vuosittainen oppituntisuunnitelma (lukujärjestys). Koulukuljetusajat päätetään tämän perusteella. Kunta pyrkii niin tehokkaasti kuin mahdollista koordinoimaan koulukuljetukset.

Koulukuljetussuunnitelmien laatimisen yhteydessä rehtori ja liikennöitsijä käyvät läpi koulukuljetussuunnitelmat ja turvallisuusnäkökohdat. Koulukuljetuksista tiedotetaan viikkoa ennen koulujen alkua, päivät päätetään koulun aloituksen yhteydessä.


KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN

Koulukuljetus järjestetään esikoulun ja peruskoulun oppilaille, joiden koulumatka ylittää alla olevat etäisyydet.

Luokat 0–3:       3 km
Luokat 4–6:       4 km
Luokat 7–9:       5 km
Toinen aste:       6 km

Koulutiellä tarkoitetaan lyhintä käyttökelpoista kodin ja koulun välistä kulkutietä. Koulukuljetus kouluun myönnetään oppilaan vakituisesta asunnosta. Kodin ja koulun välinen etäisyys mitataan kodin sisääntulosta koulukiinteistön sisääntuloon. Kodin sisääntuloksi määritellään 30 metriä asunnosta, jos asunnon tonttia ei ole merkitty kiinteistöön.

Oppilaalla, joka muuttaa toiselle oppilaaksiottoalueelle ja jolle on myönnetty lupa käydä entistä koulua sekä oppilaalla, joka valitsee oppilaaksiottoalueen ulkopuolisen koulun, ei ole oikeutta koulukuljetukseen. Koulunvaihdon yhteydessä huoltaja kustantaa koulukuljetuksen. Huoltaja voi keskustella taksiliikennöitsijän kanssa ja sopia, voiko lapsi liittyä olemassa olevalle reitille, sillä perustella, että he sopivat keskenään maksusta. Poikkeuksena ovat oppilaat, joille on myönnetty koulunkäynti erityisluokassa toisessa koulussa.


ERITYISET SYYT

Jos perusopetuksen, lisäopetuksen tai esiopetuksen oppilaalla on koulumatkaa enemmän kuin 5 kilometriä, tai jos tie on liian vaikea, rasittava tai vaarallinen, oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen, on oppilaalla oikeus ilmaiseen koulukuljetukseen tai riittävään tukeen kuljetuksessa tai saattamiseen kouluun. Jokainen yksittäinen tapaus harkitaan ja päätetään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa.

Koulutien liikennevaarallisuuden arviointiin käytetään Koululiitu-tietokoneohjelmaa, joka arvioi monipuolisesti ja objektiivisesti eri tieosuuksien liikennevaarallisuuden. Poliisiviranomaiselta pyydetään tarvittaessa lausunto. Jos tietilanne muuttuu niin, että liikennevaara voi syntyä, on kunnan tiemestari tällöin velvollinen ilmoittamaan asiasta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle.

Tapaturmaan joutunut oppilas voi saada väliaikaisen koulukuljetuksen kouluun ja takaisin. Koulukuljetuksen järjestämiseen vaaditaan lääkärintodistus. Tapaturman vuoksi tarvittavaa väliaikaista koulukuljetusta ei lasketa kunnan koulukuljetustoimintaan ja vanhempien tulee yhdessä rehtorin kanssa tehdä aloite kuljetuksen tarpeesta. Rehtori vuorostaan järjestää kuljetuksen kohtuullisessa ajassa saatuaan ilmoituksen huoltajilta (kuljetus on järjestettävä viimeistään 3 päivän kuluttua ilmoituksesta). Rehtorin tulee jättää kouluajalla tapahtuvia onnettomuuksia koskevat vahinkoilmoitukset osastosihteerille, joka tekee tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle.


ODOTUSAJAT

Koska oppilaat lopettavat eri aikoihin ei odotusaikoja voida välttää. Kuljetusta odottavaa oppilasta tulee valvoa viran- tai toimenhaltija.


TURVALLISUUS

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää taksiluvan, joka tarvitaan henkilöiden ammattimaiseen kuljettamiseen. Lisätietoja löytyy kohdasta vastuun jakautuminen.


LÄHTÖ- JA POISTUMISPYSÄKIT

Kouluilla tulee olla erityiset rajatut pysäkkipaikat. Kotona tai sen läheisyydessä tulee ensisijaisesti käyttää merkittyä pysäkkiä. Jos sellaista ei ole, ratkaisee koulukuljetuskuljettaja missä pysäkki sijaitsee. Epäselvissä tapauksissa päätöksen tekee opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kuljettajan aloitteesta.

Oppilaiden odotetaan kävelevän taksi- tai linja-autopysäkille, mikäli etäisyys kotoa päätielle/kuljetusreitille on luokkien 1–6 oppilaille alle 1,5 km ja luokkien 7–9 oppilaille 3 km. Esikoululaisten odotetaan kävelevän 0,5 km olemassa olevalle koulutielle.


OPPILASMÄÄRÄ AUTOISSA JA LINJA-AUTOISSA

Oppilasmäärä, jota ajoneuvossa saa kuljettaa, on sama kuin rekisteriotteessa on ilmoitettu. Tarjousta jätettäessä liikennöitsijän pitää varata jokaiselle koulukuljetusoppilaalle istumapaikka. Kaveri voi olla mukana koulukuljetuksessa edellyttäen, että sallittuja paikkoja on vapaana. Vanhempien tulee kuitenkin ensin ottaa yhteyttä liikennöitsijään varmistuakseen, että paikkoja on ja lähettää kirjallinen lupa liikennöitsijälle. Kunta ei vastaa lisämaksusta eikä kunnan vakuutus kata kuljetusta.


TURVAVYÖT

Jokaisen matkustajan on käytettävä omaa turvavyötä koulumatkalla.


KOULUKULJETUKSISSA KÄYTTÄYTYMINEN

Koulu opettaa kuinka linja-autoissa/autoissa ja pysäkeillä käyttäydytään turvallisesti.

Vanhempien tulee muistuttaa lastaan mm.:

 • pysymään turvallisella etäisyydellä, kunnes koulukuljetusajoneuvo on pysähtynyt
 • olemaan nousematta/poistumasta liikkuvasta ajoneuvosta
 • noudattamaan kuljettajan neuvoja

Vanhempien edellytetään vastaavan siitä, että lapsi on valmistautunut ja harjoitellut selviytymään koulutiestä niin turvallisella tavalla kuin mahdollista. Tämä voi tarkoittaa sitä, että lapsi saatetaan kouluun tai pysäkille niin kauan kuin siihen on tarvetta, jotta lapsi osaa sitten myöhemmin itse kulkea kouluun/pysäkille. Jos linja-autossa on turvavyö, tulee huoltajien kehottaa lasta käyttämään sitä.

Muistilista huoltajille/oppilaille/opettajille/kuljettajille


VASTUUNJAKAUTUMINEN

Kunnalla, koululla, liikennöitsijällä ja oppilaalla on kaikilla osa vastuusta kodin ja koulun välisessä kuljetuksessa. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan velvollisuus on valvoa, että koulukuljetus toteutetaan huomioiden tavoitteet koulun kasvatuksessa, oppilaan turvallisuudessa sekä siinä, että kuljetusreittejä ja aikatauluja noudatetaan.

Osaston kanslisti valmistelee ja suunnittelee koulukuljetukset yhteistyössä rehtorin ja talouspäällikön kanssa. Rehtorin tulee tehdä ehdotus opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntalle havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Jos vanhemmat itse kuljettavat oppilaan, ovat vanhemmat itse vastuussa oppilaasta, kunnes oppilas on tullut kouluun. Oppilasta ei saa jättää aikaisemmin kuin on sovittu ottaen huomioon, että viran- tai toimenhaltijan on oltava paikalla valvomassa.

Tietyissä tapauksissa voi olla tärkeää, että liikennöitsijä on saanut tietoa oppilaiden sairauksista tai vammoista vanhemmilta. Liikennöitsijät vastaavat siitä, että kuljettajat ovat vaitiolovelvollisia asioissa, jotka koskevat oppilaiden sairautta, vammaa tai muuta henkilökohtaista asiaa. Vanhemmat arvioivat itse, milloin he tiedottavat liikennöitsijälle.

Työnantajan tulee vaatia, että henkilö näyttää rikosrekisteriotteen rikosrekisterilain 6 § 2 mom. (770/ 1993) mukaan, kun henkilö ensimmäistä kertaa otetaan työhön tai nimitetään toimeen tai virkasuhteeseen, johon kuuluu tehtäviä, joissa vaaditaan lain 2 §:n mukainen rikollisen taustan tarkistus lasten parissa työskenteleviltä henkilöiltä (504/2002), tai jolle ensimmäistä kertaa annetaan sellaisia tehtäviä.

Kodin ja pysäkin välinen matka sekä kuljetusajoneuvoon nousu ja siitä poistuminen

 • Vanhemmilla on vastuu oppilaista kodin ja pysäkin välillä.
 • Vanhemmat ovat vastuussa siitä, että oppilas on koulukuljetuspysäkillä ilmoitettuun lähtöaikaan mennessä.
 • Vanhempien tehtävänä on katsoa, että oppilas menee osoitettua tietä pitkin pysäkille ja seuraa sovittuja järjestyssääntöjä.
 • Kuljettajalla ei ole lupa päästää oppilaita pois muissa paikoissa kuin sovituilla pysäkeillä.

Kuljetuksen aikana

 • Kuljettaja on vastuussa turvallisuudesta linja-autossa/autossa. Kuljettajan neuvoja tulee noudattaa.
 • Liikennöitsijä/kuljettaja on vastuussa, että voimassa olevia liikennemääräyksiä ja järjestyssääntöjä noudatetaan kuljetuksessa.
 • Kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan koululle kuljetuksen aikana syntyneistä järjestys- tai turvallisuusongelmista. Liikennöitsijän/kuljettajan tulee selvittää mahdolliset ongelmat yhdessä koulun ja kodin kanssa.
 • Tahallisen vahingonteon korvaa oppilas.
 • Lumiesteen, huonokuntoisen tien tai muun esteen takia sovittua aikataulua ei ehkä aina voida noudattaa. Sellaisina päivinä oppilaat saavat tulla myöhästyneenä kouluun, ettei liikenneturvallisuutta vaarannettaisi.

Koulussa

 • Kun oppilas saapuu kouluun, on määräyksen saanut viran- tai toimenhaltija vastuussa valvonnasta sekä järjestys- ja turvallisuussääntöjen noudattamisesta. Sama koskee kotiinkuljetusta koulun jälkeen.
 • Kotiinkuljetuksessa on määräyksen saanut viran- tai toimenhaltija vastuussa siitä, että oppilaat noudattavat laadittuja lähtöaikoja. Jos oppilas ei mene kotiin vakinaisella kuljetuksella, tulee huoltajien ilmoittaa kouluun ja liikennöitsijälle (koskee esikoulua ja luokkia 1–6).

Pitkiä matkustus- ja odotusaikoja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. Määräyksen saanut viran- tai toimenhaltija vastaa valvonnasta ja turvallisuudesta mahdollisen odotusajan ajan koululla. Oppilaan päivittäiseen koulumatkaan odotusajat mukaan laskien saa kuulua korkeintaan kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia.


KRIISISUUNNITELMA

Yksikön kriisisuunnitelmaa tulee noudattaa soveltuvin osin kuljetusonnettomuuden sattuessa. Sen lisäksi kuljettajan tulee ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin onnettomuuspaikalla:

 1. ARVIOI rauhallisesti, mitä on tapahtunut! Kuinka monta henkilöä on osallisena.
 2. PELASTA haavoittuneet hengenvaarasta! Pidä silmällä kaikkia asianosaisia.
 3. TUTKI onko vahingoittunut hereillä, hengittää, lyökö sydän, vuotaako hän verta/kuinka paljon.
 4. SOITA 112 Puhu rauhallisesti, kerro mitä on tapahtunut ja missä on tapahtunut. Ilmoita, jos henkilöitä ei saa ulos ajoneuvosta. Älä lopeta puhelua ilman lupaa.
 5. VAROITA muita vaarasta ja estä lisävahinkojen syntyminen.
 6. AUTA potilasta
  • Tarkista ovatko hengitystiet avoimina.
  • Jos potilas ei hengitä tai jos pulssia ei tunnu kaulalla, aloita painelu-puhalluselvytys.
  • Jos potilas hengittää, varmista että potilaan hengitystiet ovat auki, kääntämällä potilas kyljelleen pää taaksepäin.
  • Tyrehdytä verenvuodot.
  • Älä liikuta potilasta turhaan.
 7. NÄYTÄ TIE pelastusajoneuvoille.
 8. OTA YHTEYTTÄ kuljettaja ottaa yhteyttä kouluun ja tiedottaa onnettomuudesta.
 9. KYSY viranomaisilta, jos sinua tullaan kuulemaan todistajana. Tarvittaessa kysy myös kriisiapua.

Ajantasainen matkustajalista ja puhelinnumerot tulee olla koululla/esikoululla.

Koulun/esikoulun ja liikennöitsijän tulee tiedottaa oppilaille liikenneturvallisuudesta ja siitä, kuinka tulee toimia onnettomuustilanteessa.


TOISEN ASTEEN OPISKELIJAT

Toisen asteen opiskelijat saavat koulukuljetuksen, jos koulumatka ylittää 6 km. Opiskelijoille, joiden koulumatka on yli 7 km ja jotka ovat hakeneet näyttökorttia, kunta hakee koulumatkakorvausta Kansaneläkelaitokselta.

Koulumatkatukea saadaan, jos koulumatka on vähintään 7 km yhteen suuntaan ja vähintään 15 matkapäivää kalenterikuukaudessa, silloin koulumatkatukea saadaan täysimääräisenä, koulumatkatukea saadaan puolet täydestä määrästä, mikäli matkapäiviä on 10 – 14 kalenterikuukaudessa.

Pedersören kunta maksaa koulukuljetuksen ja hakee koulumatkakorvausta Pedersöre gymnasiumin opiskelijoista, jotka täyttävät koulumatkatukea koskevat säännöt. Pedersören gymnasiumin opiskelijat hakevat koulukuljetusta lukion kansliasta.

Opiskelijat, joilla on matkaa 6 km mutta alle 7 km, hakevat näyttökorttia, joka oikeuttaa koulukuljetukseen kodin ja koulun välillä. Pedersöre gymnasiumissa hakemus tehdään lukion kanslian kautta.

Muissa opiskeluyksiköissä opiskelevat Pedersören nuoret hakevat näyttökorttia koulukansliasta. Tämä menettely on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, joilla on 6–7 km.

Jos koulukuljetuksen tarve lakkaa kesken lukukauden, tulee opiskelijan luovuttaa näyttökortti lukion kansliaan.


YHTEYDENPITO JA TIEDON VÄLITTÄMINEN

Pääasialliset tiedot koulukuljetuksista antaa koulun rehtori. Taksikuljetusten valmistelun ja suunnittelun tekee osaston kansliasihteeri Camilla Björkman, puh. 040-683 5837.


MUUTOKSEN HAKEMINEN KOULUKULJETUSPÄÄTÖKSEEN

Muutosta koulukuljetuspäätökseen haetaan tekemällä valitus hallintotuomioistuimeen kuten hallintokäyttölaissa määritetään.