Kållby skola

Historik

Söndagen den 10 oktober 1926 invigdes Heimbacka skola.
Högtidligheten inleddes med en psalm, varefter kyrkoherden Backman i ett varmt tal framhöll Kristus såsom det främsta idealet och föredömet i all uppfostrargärning i hem och skola, och nedkallade Guds välsignelse över skolan och dess arbete.
Efter talet sjöng Kållby sångkör: ”Sanningens ande”, ”Jag lyfter mina händer” ”Vak upp kring hundramila stränder. Sedan sången förklingat framhöll folkskolinspektör doktor Qvist i ett välformat andragande behovet av hemmens och skolans förståelsefulla samarbete, såvida skolans undervisnings- och uppfostringsarbete skall medföra de resultat man önskar och hoppas på, samt uttalade sitt varma erkännande till Pedersöre kommuns ledande män, som städse hyst ett vaket intresse för kommunens skolväsende och dess tidsenliga utveckling. Talet åtföljdes av några sånger av skolans elevkör. Efter pausen fortsatte programmet med sång och tal. Direktionens ordförande Forsman meddelade en kort historik över skolans tillkomst. Lärare Thure Casén talade om lärargärningens uppgift och betingelser för dess framgång. Högtidligheten avslutades med psalmen” Himlars rymd”. En talrik allmänhet övervar festen trots det regniga vädret. 

Kållby folkskola som är ca 30 år äldre invigdes den 4 oktober 1897, det var en två lärarskola för Kållby, Katternö och Edsevö. 

Kållby småskoldistrikt bildades 1921, för den del av Kållby som var belägen öster om järnvägen. En lärarinna anställdes och skolan arbetade i hyrda lokaler i fem år. Den första terminen hade skolan 49 elever. I en sådan trängsel var det otänkbart med någon skol möblering, man satt på långa bänkar och de skrivande vid ett par bord längs ena sidan. Så 1923 drista man sig att tillverka och måla en stol åt lärarinnan + ett skolskåp. 

Då problemet med tillbygget vid Kållby skola inte kunde lösas inom rimlig tid framkastades tanken på avskiljandet av ett skilt distrikt för övre Kållby. Heimbacka folkskoldistrikt bildades och fastställdes av skolstyrelsen 1925

1926 kunde Heimbacka folkskola invigas. Skolbyggnaden var uppförd i två våningar, med ett klassrum, slöjd- och gymnastiksal jämte lärarbostad i nedre våningen, samt ett klassrum, skolkök och bostad för lärarinnan i övre våningen. Ytterväggarna brädfodrades och målades först 1932. Ett år senare 1927 brann Kållby skola och efter det hade Heimbacka skola i fyra år över 100 elever. Hade inte Heimbacka skola byggts 1926, så hade troligtvis en större skola byggts i Kållby närmare järnvägen. 

Frågan om gemensam ny skola för Kållby har stötts och blötts i olika repriser. Redan i början på femtiotalet framställde båda direktionerna det förslaget och ännu så sent som i början på 70 talet har båda direktionerna gjort samma sak. Då fanns en skoltomt reserverad för ändamålet. 

Fyra dagar Sportlov hölls redan 1936: Av de fyra dagarna skola två användas för utfärd på skidor och för tävling och skidlöpning under lärarnas ledning. Under de två övriga dagarna öva eleverna skidsport på egen hand.

På försök infördes vårterminen 1935 elevbespisning alla skoldagar. Alla elever bidrog med mjölk och det skulle serveras vällingar och grötar av havregryn, kornmjöl, mannagryn och risgryn samt köttstuvning eller potatisgröt. Aina Lill anställdes som kokerska och fick för det 8 mk/dag. 

1947 fick skolan rinnande vatten.
1949 fick högre folkskolan sin andra lärartjänst.
1954 ombyggdes matsalen i övre våningen
1957 Byggdes källarvåningen med WC för elever och i skolan installerades centralvärme.
1976 Tillbyggdes skolan med gymnastiksal, två lärarbostäderna blev klassrum, köket och matsal flyttades ned till första våningen och hela skolan totalrenoverades. (50 år)
Kostnaderna steg då till 450.000 mk.
1989 Förstorades köket och diskmaskin installerades.
1994 Inrättades den fjärde lärartjänsten.
1995 Vårterminen var skolan utflyttad tll bönehuset och samlingshuset p.g.a. om- och tillbyggnaden av skolan.

4.12.1996 återinvigdes Heimbacka skola.
2001 Elevantal har ökat och har för första gången sex lärare och enkla klasser.
2001 Elevantalet är första gången 100.
2005-2006 Skolan tillbyggdes med tre nya klassrum.
1 februari 2010 inleddes byggnadsarbetet av ny gymnastik- och slöjdsal.

17 augusti 2010: Verksamheten vid den nybildade Kållby-Heimbacka skola inleddes. Det betydde att Kållby skola som inledde sin verksamhet 1897 flyttade till Heimbacka och det nya namnet Kållby-Heimbacka antogs av direktionen 27 september 2010. Namnet hade varit den största tvistefrågan i skolsammanslagningen, som förövrigt förlöpte mycket väl.

30 september 2010: Skolans tillbyggnad på 570 m2 färdigställdes och eleverna fick tillgång till en gymnastiksal på 240 m2 och en ny slöjdsal. Den 10 november ordnades en viskväll och visningskväll i skolan då de nya utrymmen officiellt invigdes. Närvarande var ca 350 personer.