Rektorns ruta

rektor sursik

 

De två senaste läsåren har vi tillbringat mitt i en pandemi. Det faktumet har i allra högsta grad satt sin prägel även på skolan. Inte bara genom de distansperioder som vi har genomfört, utan också via en hel del olika restriktioner i skolvardagen. Det har bland annat handlat om rekommendationer för att använda munskydd, utspridda matturer och undvikande av större samlingar. Under läsåret 2021–2022 har vi förhoppningar om att så småningom kunna återvända till det mer normala. Vi håller tummarna för att det ska bli så.

En utredning från Statens idrottsråd om pandemins inverkan på motion och rörelse under våren 2020 visade att barn och unga rörde på sig betydligt mindre än innan pandemin. Det har delvis att göra med de starka restriktionerna som satt stopp för olika typer av organiserad motionsverksamhet, men framför allt kunde man konstatera att perioderna med distansundervisning kraftigt minskade andelen rörelse under vardagarna. Motion och rörelse har erkänt mycket positiv inverkan på människors välmående och här har skolan en viktig fostrande roll. Utan välmående elever och lärare är det svårt att bedriva en framgångsrik skola.

Årets läsårstema kommer därför att vara ”Rörelse och välmående”. För några år sedan deltog Sursik skola i projektet Skolan i rörelse och i samband med det fokuserade vi på rastverksamhet, pausgymnastik och mer funktionella undervisningsmetoder. Det projektet fick många positiva verkningar och nu är det dags att återuppväcka de fungerande arbetsmetoderna samtidigt som vi utvecklar nya sådana.

Förutom rörelse ligger fokus på välmående. Termen välmående är nära förknippad med hälsa. Enligt Världshälsoorganisationens definition från 1948 är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. En aspekt av det sociala välmåendet är samspelet med andra människor. Speciellt under de distansperioder som genomförts de senaste två läsåren har många elever och lärare tillbringat mycket tid ensamma framför datorn. Att kunna umgås med andra människor i samma fysiska utrymme är en viktig del av det sociala välmåendet. Och att lära sig det samspelet är en central del av skolans fostringsuppdrag.

Den psykiska hälsan bland unga är en sak som ofta lyfts upp i media under pandemitiden. Skolan kan också stöda det psykiska välmåendet. Inte minst genom att öka kunskapen och medvetenheten om just detta ämnesområde. Men att skapa en trygg inlärningsmiljö i klasserna och en trygg miljö på rasterna är kanske de två viktigaste grundstenarna i detta arbete. Här har Vänligan som består av elever i åk 9 en speciellt ansvarsfull uppgift. Med små enkla medel och begivenheter kan man skapa en viktig vi-känsla som i sig själv kan öka skoltrivseln.

Den kanske enskilt viktigaste momentet inom välmående är att hitta något som man brinner för. Detsamma gäller för motivation i skolarbetet. Här spelar vi lärare en avgörande roll genom att försöka hitta undervisningsmetoder och infallsvinklar som göder elevernas nyfikenhet att vilja lära sig mer. Förutom själva skolarbetet har kommunen också via projektet Finlandsmodellen möjlighet att erbjuda hobbyverksamhet i samband med skoldagen. Att hitta meningsfulla hobbyn som ger tillvaron en extra guldkant är oerhört betydelsefullt det också.

Med dessa tankar vill jag inför läsårsstarten önska alla elever och lärare hjärtligt välkomna till Sursik skola. Låt oss tillsammans göra detta läsår till det bästa hittills.

Martin Ahlskog
rektor