Tukitoimet, erityisopetus

Oppilaalla, joka on jäänyt tilapäisesti jälkeen opinnoissaan tai muuten tarvitsee lyhytaikaista tukea oppimiseen, on oikeus tukiopetukseen yleisen tuen piirissä. Yleistä tukea on annettava heti kun oppimisvaikeudet huomataan, jotta oppilas ei jää pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tuella voidaan myös ehkäistä vaikeuksia. Yleinen tuki on kaikista yleisin tukimuoto. Tuen antaa joko luokan-, aineen- tai erityisopettaja tavallisessa opetusryhmässä, pienryhmässä, yksilöllisesti tai osa-aikaisena erityisopetuksena. Opetus noudattaa yleistä opetussuunnitelmaa, mutta siinä keskitytään keskeiseen oppiainekseen.*

Yleisen tuen aikana luokan- tai aineenopettaja voi tehdä pedagogisen arvion. Viimeistään silloin, kun opettaja huomaa, ettei yleinen tuki ole riittävä, on tehtävä tällainen arvio.

Jos yleinen tuki ei riitä, oppilas voi saada tehostettua tukea. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle tukimuodot kirjataan hänelle tehtyyn oppimissuunnitelmaan. Luokanopettaja/ luokanvalvoja/ aineenopettaja vastaa oppilaan oppimissuunnitelman laadinnasta tiiviissä yhteistyössä oppilaan muiden opettajien kanssa. Erityisopettaja osallistuu asiantuntijana.

Yhteydenpito kodin kanssa on erittäin tärkeä. Huoltajat eivät osallistu suunnitelman tekoon, mutta heille on annettava tiedot siitä, millaisia tukitoimia suunnitellaan. Kodin ja koulun selkeä työnjako oppilaan tukitoimien osalta on tärkeä.

Läheinen yhteistyö erityisopettajan kanssa osa-aikaisen erityisopetuksen, joustavan ryhmäjaon ja/tai resurssiopettajan ympärillä on tärkeä. Tehostetun tuen oppilaiden oppimissuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti.*

Mikäli oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita, on oppilaalle annettava erityistä tukea. Tämä voidaan järjestää yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Ennen erityisen tuen päätöstä on tehtävä pedagoginen selvitys ja oppilasta ja hänen huoltajiaan tai edustajiaan on kuultava. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman pedagogista selvitystä, mikäli lapsen koulunkäynti ei ole vielä alkanut. Tällaisessa tapauksessa psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella tulee ilmetä, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida muuten antaa.

Koulutuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös erityisen tuen antamisesta. Päätös tulee tarkastaa ainakin 2. vuosiluokan jälkeen ja ennen 7. vuosiluokalle siirtymistä. Erityisen tuen päätöksessä määrätään oppilaan oikeusturvan kannalta tärkeistä asioista ja opetuksen järjestämisestä. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut ja oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että on tehty erityisen tuen päätös. Näissä oppiaineissa arvosanan jälkeen on tähtimerkki*.

Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). On tärkeää, että henkilökohtaisessa suunnitelmassa tarkennetaan, miten oppilaan erityinen tuki toteutetaan.