Ajankohtaista ELY-keskus on antanut lausunnon Purmon tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta
2.9.2021

ELY-keskus on antanut lausunnon Purmon tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta

ABO Wind Oy suunnittelee enintään 44 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Pedersören kuntaan Purmon alueelle. Vireillä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan 250 ja 300 metrin tuulivoimaloita, joiden yksikkötehot ovat enintään 10 MW.

Valtakunnan sähköverkkoon hanke on tarkoitus liittää 30 kilometriä pitkällä 400 kV voimajohdolla, joka rakennettaisiin hankealueelta Uudenkaarlepyyn alueella sijaitsevalle Sandåsin sähköasemalle. Sähkönsiirron osalta arvioinnissa tarkastellaan kolmea eri sähkönsiirtoreittiä.

Hankkeesta vastaavan laatimasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta jätettiin ELY-keskukselle arviointiohjelmaa koskevassa kuulemisessa yhteensä 107 lausuntoa, mielipidettä ja asiantuntijakommenttia.

Useissa mielipiteissä esitettiin huoli erityisesti Jepuan kyläalueelle sijoittuvasta sähkönsiirtovaihtoehdosta sekä tuulivoimaloiden vaikutuksista ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen.

ELY-keskus edellyttääkin huomioimaan sekä tuulivoimaloiden että sähkönsiirron vaikutukset ihmisiin ja maisemaan.

Koska lähialueelle on suunnitteilla useita tuulivoimahankkeita, arvioinnissa tulee huomioida erityisesti eri tuulivoimahankkeiden väliin jäävälle asutukselle aiheutuvat vaikutukset.

Luontovaikutusten arvioinnissa mm. hankkeen vaikutukset muuttolintuihin tulee perustua riittävien maastopäivien määrään.

Pohjanmaan liitto huomauttaa lausunnoissaan, että hankealuetta ei ole merkitty maakuntakaavaan, joten tutkittavat vaihtoehdot eivät ole Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 mukaisia. Alueellisesti merkittävät alueet on tutkittava ja päätettävä maakuntakaavassa ja Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 alueellisesti merkittävän tuulivoima -alueen raja on 10 tuulivoimalaa. Pienemmistä alueista voidaan päättää kuntasuunnittelulla, joten arviointia olisikin täydennettävä alle 10 voimalan vaihtoehdolla.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueidenkäytön huomauttaa, että Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 ohjausvaikutusta kuntakaavoitukseen ei ole esitetty siltä osin kuin hanke ylittää seudullisesti merkittävän tuulivoimahankkeen kokorajan. Voimassa olevassa maakuntakaavassa ei ole hankkeen selvitysalueelle osoitettu tuulivoimarakentamisen suunnittelualuetta eikä kuntakaavoituksella voida ratkaista ja hyväksyä seudullisesti merkittävää tuulivoimatuotantoaluetta maakuntakaavalla osoitettujen tv- alueiden ulkopuolelle. Näin ollen YVA-menettelystä ja sen lopputuloksesta huolimatta, ei tavoitteena olevaa tuulivoimarakentamisen yleiskaavaa voitaisi maakuntakaavan vastaisena viedä hyväksyntään asti. Tarkoituksenmukaista olisikin esittää myös vaihtoehto, joka voisi olla kuntakaavoituksen kautta nykytilanteessa toteuttamiskelpoinen.

ELY-keskus pitää perusteltuna lisätä tarkasteluun vaihtoehdon, joka ei estä maakuntakaavan toteuttamista. Se tarkoittaa, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tulisi tarkastella myös vaihtoehtoa, jossa hankkeen tuulivoimaloiden määrä on alle kymmenen.

Pohjanmaan liitto on aloittanut selvitykset, jotka toimivat uuden energiahuoltoa koskevan maakuntakaavan pohjana. Pedersören kunnanhallitus on pyytänyt, että Purmon tuulivoimapuisto otetaan huomioon selvityksessä. Kunta on tietoinen siitä, että voimassa olevan maakuntakaavan perusteella, kunta voi hyväksyä osayleiskaavan enintään yhdeksännelle voimalalle.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/purmontuulivoimaYVA

Lähde: ELY-keskuksen tiedote 31.8.2021Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Purmon tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)