Aktuellt NTM-centralen har gett utlåtande om MKB-programmet för Purmo vindkraftspark
2.9.2021

NTM-centralen har gett utlåtande om MKB-programmet för Purmo vindkraftspark

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett sitt utlåtande om MKB-programmet för Purmo vindkraftspark. 

Utlåtandet gäller ABO Winds planer på att bygga en vindkraftspark med högst 44 vindkraftverk i Purmo. I miljökonsekvensbedömningen granskas vindkraftverk med en total höjd på 250 och 300 meter. Vindkraftverkens enhetseffekt är högst 10 MW. Avsikten är att projektet ska kopplas till riksnätet med en 30 kilometer lång 400 kV:s kraftledning, som byggs från projektområdet till Sandås elstation i Nykarlebyområdet. I fråga om elöverföringen granskas tre olika sträckningar.

NTM-centralen har tagit emot 107 utlåtanden, åsikter och expertkommentarer om MKB-programmet, som var till påseende 2.6–30.7.2021. NTM-centralen fungerar som kontaktmyndighet för MKB-förfarandet.

I flera åsikter framförde man oro i synnerhet om elöverföringsalternativet som går genom Jeppo bycentrum och om vindkraftverkens konsekvenser för människornas levnadsförhållanden, trivsel och hälsa.

NTM-centralen förutsätter att ABO Wind beaktar både vindkraftverkens och elöverföringens konsekvenser för människorna och landskapet.

Eftersom flera andra projekt planeras i närområdet, anser NTM-centralen att konsekvenserna för bosättningen som ligger mellan de olika projekten bör beaktas i bedömningen.

När det gäller konsekvenserna för naturen bör bedömningen av projektets konsekvenser för flyttfåglarna grunda sig på ett tillräckligt antal terrängdagar.

Projektområdet ligger inte i ett vindkraftsområde enligt Österbottens landskapsplan 2040. Både Österbottens Förbund och NTM-centralens områdesanvändning har påpekat att ett projekt i den aktuella storleksklassen inte kan godkännas i kommunens planläggning, eftersom det strider mot landskapsplanen. Regionalt betydande områden måste undersökas och slås fast i landskapsplanen och i Österbottens landskapsplan 2040 är gränsen för ett regionalt viktigt vindkraftsområde 10 vindkraftverk. Mindre områden kan slås fast i kommunplanläggningen. De anser att bedömningen borde kompletteras med ett alternativ som omfattar färre än tio kraftverk.

NTM-centralen är på samma linje och ser det motiverat att också granska ett alternativ som inte hindrar verkställandet av landskapsplanen. Det innebär i klartext att man borde granska ett alternativ med färre än 10 vindkraftverk. 

Österbottens förbund gör som bäst utredningar som ska ligga som grund för en ny landskapsplan för energiförsörjning. Kommunstyrelsen i Pedersöre har bett att Purmo vindkraftspark ska beaktas i utredningarna, väl medveten om att nuvarande landskapsplan innebär att kommunen inte kan godkänna en delgeneralplan för mer än nio kraftverk i Purmo.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress www.miljo.fi/purmovindkraftMKB.

Källa: NTM-centralens pressmeddelande 31.8.2021NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för Purmo vindkraftspark (Österbotten)