Beslut & politik Förtroendeorgan

Förtroendeorgan

kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen

Sammanträdestider

Kommunfullmäktige sammanträder vid behov, vanligen måndag kl. 19.00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, annons publiceras i ÖT och PS onsdagen före sammanträdet. Preliminära mötesdatum hösten 2024: 2.9, (14.10), 11.11, 2.12. 

Kommunstyrelsen sammanträder i regel var tredje måndag kl. 16.30, vid behov även övriga tider. Preliminära sammanträdesdatum hösten 2024: 26.8, 16.9, 7.10, 29-30.10, 4.11, 25.11, 16.12

Planläggningssektionens preliminära mötesdatum vårterminen 2024: 

Tillståndsnämnden sammanträder i regel andra tisdagen i månaden kl. 18.00.

Tekniska nämnden sammanträder i regel tredje tisdagen i månaden kl. 18.30.

Nämnden för utbildning och fostran och dess sektioner, kultur- och fritidsnämnden, landsbygdsnämnden, miljöhälsovårdsnämnden och revisionsnämnden sammanträder vid behov. 

I juli månad hålls inga sammanträden.

 

Framläggning av protokoll

Protokollen publiceras på kommunens webbplats efter protokollsjusteringen. Föredragningslistan tas bort när protokollet publiceras. Protokollen finns på kommunens webbplats i ungefär ett års tid.   

Föredragningslistor och protokoll. 

I föredragningslistor och protokoll på Internet iakttas kommunförbundets rekommendationer om publicering av personuppgifter. I protokollen nämns ibland bilagor som inte publiceras på Internet. Vi publicerar inte bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådana uppgifter som kan äventyra någons integritetsskydd eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter. 

Protokollen i sin helhet, till den del som de inte är sekretessbelagda, finns till påseende vid respektive kansli efter protokolljusteringen. Kultur- och idrottsnämndens protokoll finns till påseende vid Kulturhuset AX. 

Tjänstemannabesluten finns till påseende hos respektive tjänsteman.

 

Sökande av ändring

Om ett beslut delges personligen (delgivning med part) börjar tiden för begäran om omprövning eller besvärstiden löpa från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter att protokollet har publicerats på webbsidan. Tidsfristen för begäran om omprövning är 14 dagar och för anförande av besvär 30 dagar.