Barn & skola Stödformer och specialundervisning

Stödformer och specialundervisning

Utgångspunkten för ordnandet av undervisning, handledning och stöd är omsorgen om en god och trygg skoldag. Skoldagen ska ordnas så att förutsättningarna för elevens välbefinnande, utveckling och lärande är så gynnsamma som möjligt. Skolgemenskapen ska vara trygg och präglas av inbördes respekt och vänlig atmosfär. Faktorer som äventyrar tryggheten eller hälsan i inlärningsmiljön ska åtgärdas omedelbart. Skoldagen ska till sin uppbyggnad, sitt innehåll och sina verksamhetsmodeller vara sådan att den skapar möjligheter att arbeta i lugn och ro, fördjupa sig, samt inhämta kunskaper på ett lustfyllt sätt.

Elevhälsans organisation och pedagogiskt stöd (pdf 100KB)

Barn fyller i skolböcker med hjälp av en lärare.

Alternativ skolgång för elever i årskurs 1-6 

Barn med särskilda behov hänvisas i första hand till sin närskola. Beslutet om skolgång för barn med särskilda behov sker individuellt och i samråd med vårdnadshavaren. I diskussionerna tas i beaktande typen av funktionshinder eller svårighet, skolfastighetens utformning, elevens individuella behov samt personalens kompetens och beredskap att undervisa ett barn med särskilda behov.

En framgångsrik integrering sker bäst genom koncentration av kompetens, personella resurser (t.ex. skolgångsbiträden), hjälpmedel, handledning och utbildning av personalen i skolor med lämpliga utrymmen. Genom att koncentrera placeringen av elever med särskilda behov till några få skolor, vill Pedersöre försäkra sig om att barn får jämlika möjligheter till högklassig undervisning. I första hand rekommenderas nedannämnda skolor och vårdnadshavaren bör därför ta i beaktande att val av andra skolor innebär att eventuella önskemål om utökande resurser måste tas till särskild prövning.

Ytteresse skola är i synnerhet lämplig för hörselskadade barn och barn med språk- och kommunikationsstörningar. Skolan samarbetar med Snäckan förskola och har tillgång till teckenspråkskunniga lärare.

Kyrkostrand skola i Jakobstad är en träningsskola för elever med utvecklingsstörningar eller andra grava funktionshinder. Eleverna integreras i Kyrkostrands skola i de ämnen det är möjligt.

Elever med särskilda behov i åk 7-9

Sursik skola samlar elever från hela kommunen i årskurserna 7-9. Skolan kan ta emot elever inom alla stödnivåer.* För elever med särskilt stöd och anpassade lärokurser ordnas undervisning i smågrupper i de centrala ämnena. En förutsättning för integrering i Sursik skola är att eleven kan delta i normalstora grupper t.ex. i gymnastik, musik och bildkonst. Skolan har även erfarenhet av att ta emot rörelsehindrade, synskadade och hörselskadade elever.