Boende & miljö Planer och kartor

Planer och kartor

Planläggningen är en av grundpelarna när det gäller att skapa en attraktiv, välfungerande och konkurrenskraftig kommun. Genom god planering kan gynnsamma förhållanden för bland annat arbetsplatser, service och boende skapas.

Planläggningen i kommunen regleras och styrs av Markanvändnings- och bygglagen (MBL). Rekommendationer från ministerier samt planer på landskapsnivå och regional nivå spelar även en betydande roll. En viktig del av planläggningen är att det sker en växelverkan mellan olika aktörer, framför allt mellan beslutsfattare, kommuninvånare, näringsliv och tjänstemän. Planläggningen indelas i tre officiella plannivåer: landskapsplan, generalplan och detaljplan. De mer generella planerna styr den detaljerade planläggningen.

Ta kontakt med kommunens planläggare eller mätningstekniker vid frågor gällande planer eller andra planläggningsrelaterade frågor.

Planläggningschef Anna-Karin Pensar, tel. 06-7850 324, 044-7557 619, anna-karin.pensar@pedersore.fi

Planläggare Jessica Sjöblom, tel. 040-6749 623, jessica.sjoblom@pedersore.fi

Mätningstekniker Tage Back, tel. 06-7850 325, 050-5625 711, tage.back@pedersore.fi 

Planläggningsöversikt

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunerna sammanställa en översikt som beskriver planläggningsärenden och frågor i anslutning till dessa i kommunen. I planläggningsöversikten, som uppgörs årligen, presenteras aktuella planläggningsfrågor i kommunen på olika nivåer. I denna redogörs kortfattat vad som händer på regional nivå, generalplannivå och detaljplannivå.

Planläggningsöversikt 2024

Planläggningssektionen

Planläggningssektionens ärenden rör i huvudsak direkta markplaneringsfrågor, men också aktuella ärenden som t.ex. utlåtanden beträffande trafiksäkerhet, markinköp och byggnadsärenden.  

Medlemmar i planläggningssektionen

Planläggningsprocessen

Beslut om planläggning och inledningsskedet

 • Processen inleds med att kommunstyrelsen tar beslut om att påbörja planläggning. Därefter utarbetar och bereder planläggningssektionen en plan.
 • I samband med att planläggningsarbetet påbörjas görs ett Program för deltagande och bedömning (PDB), som kungörs i lokalpressen.
 • Ur programmet kan man läsa om bakgrunden till och målsättningarna med planprojektet, gjorda beslut, planprocessen, vilka myndigheter som ska ge utlåtande, hur konsekvenserna bedöms och tidtabellen för projektet.
 • Intressenter i en planprocess är markägare och de vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden betydligt kan påverkas av planen, samt myndigheter och sammanslutningar vilkas verksamhetsområde behandlas i planeringen.

Utkastskedet

 • Utkastet, som är en karta som har skapats utifrån målsättningarna och utgångspunkterna, läggs fram till påseende i 14 dagar.
 • Under tiden som utkastet är framlagt kan intressenterna lämna in skriftliga eller muntliga kommentarer till planläggningssektionen. Informationstillfällen ordnas vid behov.

Förslagsskedet

 • Utifrån responsen i utkastskedet utarbetas ett förslag som läggs fram till påseende i 30 dagar. Under denna tid begärs utlåtanden in från olika myndigheter och nämnder.
 • Intressenter kan lämna in skriftliga anmärkningar under påseendetiden. Informationstillfällen ordnas vid behov.

Godkännande av planen

 • Små justeringar kan göras i planförslaget utifrån responsen i förslagsskedet.
 • Ifall ändringarna är betydande läggs planförslaget fram till påseende på nytt. I annat fall förs planen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande. Planen godkänns slutligt i kommunfullmäktige.
 • Efter godkännande kan överklagande mot beslutet göras till Vasa Förvaltningsdomstol och vidare i ärendet till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Planen träder i kraft

 • Kommunen kungör att planen vunnit laga kraft om besvärstiden gått ut utan besvär.