Barn & skola Småbarnspedagogik
Flicka scannar leksaksvaror vid ett bord.

Småbarnspedagogisk verksamhet

Småbarnspedagogik omfattar tiden före förskolan och är en växelverkan mellan vuxna och barn. För att främja barnets utveckling och inlärning bör barnet vistas i en trygg och harmonisk miljö med yrkeskunnig personal. Barnets lek är en betydelsefull del av verksamheten. Ett gott samarbete mellan familjer och fostrare resulterar i en helhet som är meningsfull ur barnets synvinkel.

Platser för småbarnspedagogik erbjuds inom familjedagvården och i daghemmen. Familjedagvård ges hos anställda familjedagvårdare som arbetar i eget hem.