Hälsoskydd

Hälsoskyddet regleras av hälsoskyddslagen. Syftet med hälsoskyddslagen är att upprätthålla och främja befolkningens och individens hälsa samt att förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan orsaka sanitär olägenhet. Med sanitär olägenhet avses i denna lag en sjukdom som kan konstateras hos människan, en annan hälsostörning eller förekomsten av en sådan faktor eller omständighet, som kan minska sundheten i befolkningens eller individens livsmiljö.

I livsmiljön kan hälsan påverkas av bl.a. buller, föroreningar i luften, radon, skadliga kemiska ämnen, mikrober, virus, temperaturförhållanden, lukt, rök samt exponering för UV-strålning. Dessa exponeringar som härstammar ur miljön kan påverka hälsan via luften, hudkontakt, livsmedel, dricksvatten, badvatten eller någon annan faktor.

Tilläggsuppgifter:

 Grundavgift för tillsyn

Från och med 1.1.2022 tas en grundavgift på 150 euro per år av anmälningspliktiga och godkända verksamheter, som är registrerade hos den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

Syftet med grundavgiften är att förbättra kostnadsmotsvarigheten för den kommunala hälsoskyddstillsynen och trygga att tillsynen är kvalitativ. En del aktörer är befriade från grundavgiften, till exempel om verksamheten är småskalig. Om samma verksamhetsutövare har flera anmälningsskyldiga verksamheter på samma verksamhetsställe betalas tillsynsavgiften endast en gång. För verksamheter på olika verksamhetsställen uppbärs däremot en avgift per verksamhetsställe.

Om en företagare under kalenderåret anmäler att verksamheten avslutats upphör uttaget av grundavgift för tillsyn vid ingången av det följande kalenderåret.

Uttagandet av grundavgiften för tillsyn upphör först efter att aktören har lämnat en skriftlig anmälan om att verksamheten avslutas till Miljöhälsan Kallan.

Du kan även anmäla om verksamhetens avslutande via miljöhälsovårdens elektroniska tjänst Ilppa.

Källa: Valvira januari 2022