Hushållsvatten

Hushållsvatten är vatten som används i privata hushåll som dricksvatten och vid matlagning, samt hos livsmedelsföretag vid tillverkning av produkter.

Hälsoinspektionen granskar regelbundet hushållsvattenkvaliteten på vatten som vattenverken levererar samt granskar deras hygien och driftskontroll. Vattenverk som har egen produktion eller behandling av vatten skall godkännas av hälsoskyddsmyndigheten innan de tas ibruk. Ansökan inlämnas tre månader i förväg. Hushållsvatten får inte levereras förrän verksamheten godkänts.

Blankett för ansökan om godkännande av vattenverk hittas här. Alla vattenverk skall dessutom ombesörja en tillräcklig driftskontroll för att garantera en god vattenkvalitet.

Väsentlig ändring av hälsoskyddslagen 2017

Från och med 1.1.2017 omfattas godkännandeförfarandet inte längre av sådana vattenverk som levererar hushållsvatten och som har låg risk, såsom vattenandelslag som köper sitt vatten från ett annat vattenverk. Dessa omfattas istället av en anmälningsplikt enligt den nya 18 a § i hälsoskyddslagen.

Från och med 27.10.2017 skall vattenverken utöva egenkontroll på sin verksamhet, som grundar sig på riskbedömning. Riskbedömningen ska göras i samarbete mellan verksamhetsutövare och myndigheter samt godkännas av hälsoskyddsmyndigheten.

Verksamhetsidkare som levererar hushållsvatten kan ta kontakt när det finns

  • planer på att ta i bruk ett vattenverk eller göra väsentliga förändringar i befintligt vattenverk
  • misstanke om att vattnet kan vara förorenat
  • behov av extra provtagning

Som invånare kan du ta kontakt vid

  • misstanke om dålig kvalitét på vattnet
  • frågor om tillsyn eller analysresultat
Länkar