Boendehälsa

När det gäller bostäder och andra inomhusutrymmen ska luftens renhet, temperatur, fukthalt, buller, luftväxling, ljus, strålning och övriga motsvarande förhållanden – enligt hälsoskyddslagen (763/1994) – vara sådana att de som vistas i bostaden eller lokalen inte förorsakas sanitär olägenhet. I bostäder och andra vistelseutrymmen får inte finnas djur eller mikrober i en mängd som medför sanitär olägenhet.