Ajankohtaista Purmon tuulivoimapuiston OAS on valmis
30.4.2021

Purmon tuulivoimapuiston OAS on valmis

Kunnanhallitus päätti joulukuussa 2020 käynnistää Purmon tuulivoimapuiston kaavoituksen. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, joka mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen suoraan kaavan perusteella.

Kaavoitusjaosto on nyt hyväksynyt Purmon tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman, OAS.

Kyseessä on asiakirja, jossa kerrotaan kaavoitusprosessin vaiheista, työn alustavasta aikataulusta ja tahoista, joilta pyydetään lausuntoja kaavoitushankkeesta.

OAS kuvaa myös hankkeen tavoitteet ja kaava-alueen laajuuden. Tuulivoimapuiston vaikutuksia arvioidaan myös alustavasti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa täydentää kaavoituksen aikana.

OAS asetetaan nähtäville kevään aikana, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) on valmis. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Silloin järjestetään keskustelutilaisuus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta että ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Hankkeen kuvaus

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pedersören kunnan lounaisosiin, Uudenkaarlepyyn kunnanrajan tuntumaan. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään mahdollisuutta rakentaa 44 tuulivoi-malaa, joiden kokonaiskorkeus on 300 metriä ja ominaisteho vähintään 6 MW tuulivoimalaa kohden. Tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi täten vähintään 264 MW.

Kaavoitusprosessin alussa laaditaan tuulivoimapuiston sijoitussuunnitelma. Sijoittelu suunnitellaan alueen luonto-olosuhteet, melu- ja välkeanalyysien tulokset sekä tuotannon optimointi huomioiden. Tavoitteena on rakentaa tuulivoimapuisto, joka on tuotannollisesti kilpailukykyinen.

Kaavoitusprosessin vaiheet ja päätöksenteko

Osayleiskaava-aineiston nähtäville asettamisesta prosessin eri vaiheissa kuulutetaan paikallislehdissä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan verkkosivustolla. Tässä yhteydessä osalliset voivat esittää mielipiteensä kaavasta suullisesti tai kirjallisesti.

Kaavoitusprosessi riippuu myös maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta koskien alueellisesti merkittä-viä tuulivoima-alueita.

Kaavoituksen vireille tulo keväällä 2021

ABO Wind Ab Oy toimittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) Pedersören kunnalle, joka päättää OAS:n nähtäville asettamisesta.

OAS asetetaan nähtäville kunnassa. Osalliset voivat jättää mielipiteensä OAS:sta. Aloitusvaiheen vi-ranomaisneuvottelu järjestetään viranomaisten kanssa.

Osayleiskaavan luonnosvaihe, talvi 2022

Laaditaan osayleiskaavan valmisteluaineisto, joka asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Osalliset ja kunnan asukkaat voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta joko kirjallisesti tai suullisesti (MRA 30 §). Pyydetään viranomaisten lausunto kaavasta ja palautteesta laaditaan kooste.

Osayleiskaavan ehdotusvaihe syksy 2022

Kun kaavaluonnoksesta saatu palaute on koottu ja yhteysviranomainen on esittänyt perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta, järjestetään viranomaisneuvottelu.

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Osalliset ja kunnan asukkaat voivat esittää mielipiteensä kaavaehdotuksesta kunnalle joko kirjallisesti tai suullisesti. Kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot.

Osayleiskaavan hyväksyminen, talvi 2023 (–2024)

Kaavaehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan perustellut vastineet. Pedersören kunnanvaltuusto päättää hyväksyä osayleiskaavan. Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan.

Lue osallistumis Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokonaisuudessaan: Purmon tuulivoimapuiston osayleiskaava, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, (PDF 2,6 MB)