Unicefin Lapsiystävällinen kunta-logo.

Lapsiystävällinen kunta

Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malli on väline, jonka avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin jokaisen lapsen arjessa. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities-malliin. 

Pedersöre lähti mukaan 2020

Pedersören kunta on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta-mallissa syksystä 2020 alkaen, tarkoittaen, että kunta on sitoutunut kehittämään pitkäjänteisesti lapsiystävällisyyttään. Työ koskee kunnan kaikkia toimialoja, varhaiskasvatuksesta koulutukseen, kaavoitukseen ja hallintoon. Kyseessä ei ole hanke vaan työtapa, joka ottaa lasten ja nuorten oikeudet huomioon. 

Työ alkoi nykytilan kartoituksella. Siinä Pedersören kunta arvioi, miten hyvin lapsiystävällisyys nykyään kunnassa toteutuu. Nykytilan kartoituksen tulosten pohjalta kunta päättää, mitä toiminnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. Sen jälkeen laadimme toimintasuunnitelman, jonka etenemistä sekä Pedersöre että UNICEF arvioivat ja seuraavat säännöllisesti.

Pedersöre raportoi työn etenemisestä ja tuloksista Unicefille. Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen voimme saada Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, joka on voimassa kaksi vuotta. 

Pedersören toimintasuunnitelma on hyväksytty

Pedersöre kunnanhallitus hyväksyi kunnan Lapsiystävällinen kunta-toimintasuunnitelman kokouksessaan 28.3.2022. Voit lukea tavoitteistamme tästä:

Lapsiystävällinen kunta, toimintasuunnitelma vuosille 2022-2023, PDF, 153 KB.

Viisi askelta kohti lapsiystävällisempää Pedersöreä, artikkeli julkaistu Pedersöre info-lehdessä 1/2022.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus

YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Se luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne. Lapsen oikeuksien sopimus sisältää 54 artiklaa, jotka kaikki ovat tärkeitä ja muodostavat kokonaisuuden, mutta lapsia koskevissa kysymyksissä on aina otettava huomioon neljä perusperiaatetta: 

 1. Syrjimättömyys (artikla 2). Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.

 2. Lapsen edun huomioiminen (artikla 3).Lasta koskevissa päätöksissä on aina harkittava lapsen etu.

 3. Oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6). Jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen.

 4. Lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12). Lapsella on oikeus ilmaista omat näkemyksensä ja saada ne huomioon otetuiksi (12. artikla). 

Suomen UNICEF, Lapsen oikeuksien sopimus: tiivistelmä.

Lapsien oikeuksien sopimus – koko teksti

Lasten oikeudet kunnassa

Lapsiystävällinen kunta-toimintamallin tarkoituksena on edistää lasten hyvinvointia ja lasten oikeuksien toteutumista kunnassa. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että: 

 • Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. 
 • Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita. 
 • Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. 
 • Lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista. Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi. 
 • Kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. 
 • YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. 
 • Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon. 
 • Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa. 

Lisätietoa Lapsiystävällinen kunta -toimintamallista on Unicefin verkkosivustolla.

Lasten näkökulmasta lapsiystävällinen kunta varmistaa esimerkiksi, että jokaisella lapsella on 

 • vaikutusmahdollisuuksia omassa arjessaan ja omissa huolissaan 
 • turvallinen aikuinen, joka on kiinnostunut lapsesta 
 • kaveri, jonka kanssa voi viettää aikaa ja tehdä asioita 
 • koulu, joka antaa lapsen taustoista riippumatta jokaiselle mahdollisuuden onnistua 
 • harrastus perheen varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.  

Koordinaatioryhmä

Kunnanhallitus valitsi 24.8.2020 koordinaatioryhmän Lapsiystävällinen kunta-mallin parissa tehtävää työtä varten. Ryhmään kuuluu edustajia kaikilta kunnan toimialoilta, hallinnosta, nuorisoneuvostosta, luottamushenkilöistä sekä yhdistyksistä ja organisaatioista. 

Koordinaatioryhmään kuuluvat:

 • Valtuuston puheenjohtaja Johanna Holmäng (puheenjohtaja)
 • Varhaiskasvatusjohtaja Catarina Herrmans (koordinaattori)
 • Kansliapäällikkö Carina Wärn (sihteeri)
 • Kanslisti Maria Tokou
 • Tiedottaja Malin Henricson
 • Kaavoituspäällikkö Anna-Karin Pensar
 • Nuorisosihteeri Mari-Louise Rönnqvist
 • Liikuntasihteeri Pontus Backlund
 • Rehtori Hanna Molander
 • Esikoulun johtaja Maria Enell
 • Johan Nylund, Esse IK
 • Nuorisoneuvoston edustaja Chantelle Finne
 • Nuorisoneuvoston edustaja Elin Häggman
 • Kouluterveydenhoitaja Annika Back

Koordinaatioryhmä voi tarvittaessa kutsua muita asiantuntijoita kokoukseensa.

Koordinaatioryhmän yhteyshenkilö ja koordinaattori on varhaiskasvatusjohtaja Catarina Herrmans, catarina.herrmans@pedersore.fi, 06–7850 201. 

Lapsistrategia

Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia julkaistiin helmikuussa 2021. Lapsistrategian visiona on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi.

Lapsen osallisuus

Uutisia

Linkit