Logo för Unicefs Barnvänlig kommun

Barnvänlig kommun

Finlands UNICEF har i april 2024 beviljat Pedersöre kommun erkännandet Barnvänlig kommun. Det här är kommunens första erkännande, och det gäller i två år. Pedersöre inledde arbetet med UNICEFs modell Barnvänlig kommun 2020.

I sin utvärdering har Finlands UNICEF bedömt Pedersöres verksamhetsplan för Barnvänlig kommun, kommunens målsättningar och åtgärder samt resultaten. Där ingår alltså inte all verksamhet som rör barn och barnets rättigheter i kommunen.

UNICEF tackar Pedersöre för bl. a. följande delar av kommunens arbete med modellen Barnvänlig kommun:

– Kommunen har skapat övergripande introduktions- och verksamhetsmodeller för information om barnets rättigheter, vilka är förankrade i strukturerna. Barns rättigheter och barnvänlighet finns inskrivet i kommunstrategin.

– Kommunen har märkt positiva effekter av kunskapsspridningen, det vill säga ett ökat barncentrerat tänkande hos personal och att barnets rättigheter tas i beaktande på ett bättre sätt i hela organisationen.

– Kommunen informerar öppet och aktivt om sitt utvecklingsarbete som barnvänlig kommun. Mål, åtgärder och resultat för det barnvänliga kommunarbetet kommuniceras regelbundet både inom den kommunala organisationen och till invånarna, inklusive barnen. Barnens delaktighet har förverkligats i åtgärderna.

UNICEF uppmuntrar Pedersöre kommun jobba vidare med följande saker:

– Vidareutveckla möjligheterna att involvera barn och unga som en del av kommunens Barnvänlig kommunarbete.

– Ta hänsyn till de mest utsatta barnen och unga i framtidens Barnvänlig kommun-arbete.

– Fortsätta den systematiska utvecklingen och genomförandet av barnkonsekevensanalyser i allt beslutsfattande.

– Se till att det barnvänliga kommunarbetet genomförs i stor skala i hela organisationen.

 

Två små pojkar springer hand. hand på en grusväg.

Barnvänlig kommunmodellen

Pedersöre kommunfullmäktige beslöt i augusti 2019 att kommunen ansöker om att gå med i Unicefs Barnvänlig kommun-modell. Unicef godkände Pedersöres ansökan i slutet på november 2019.

På de här sidorna samlar vi basinformation om vårt utvecklingsarbete och konventionen om barnets rättigheter. 

Unicefs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun är ett verktyg som hjälper kommuner att garantera att barnets rättigheter förverkligas i varje barns vardag. Modellen grundar sig på FN:s barnkonvention om barnets rättigheter och Unicefs internationella Child Friendly Cities-modell. 

Modellen hjälper Pedersöre kommun

  • att identifiera brister i barnets rättigheter i kommunen
  • att avgöra vad kommunen borde göra för att bättre förverkliga barnets rättigheter för varje barn i Pedersöre
  • att systematiskt följa framstegen och resultaten av det arbete vi gör.

Pedersöre började jobba med modellen 2020

Pedersöre inledde hösten 2020 arbetet med att implementera Unicefs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun i sin verksamhet.

Det innebär att vi har förbundit oss att jobba långsiktigt för barnens bästa. Det är ett arbete som engagerar alla sektorer inom kommunen, från småbarnspedagogik till utbildning, planläggning, kultur och fritid, förvaltning och beslutsfattande. Det är inte ett projekt, utan ett arbetssätt som hela tiden tar barnens och ungdomars rättigheter i beaktande. 

Vi började med att kartlägga nuläget och valde ut fokusområden som vi vill utveckla i en ännu barnvänligare riktning.

Kommunstyrelsen godkände Pedersöres verksamhetsplan för Barnvänlig kommunarbetet den 28 mars 2022.

Du kan bekanta dig med verksamhetsplanen här:

Barnvänlig kommun, Verksamhetsplan för åren 2022-2023, PDF, 204 KB. 

Målsättningen är att efter två-fyra år få Unicefs certifikat för en barnvänlig kommun. Unicefs erkännande är i kraft två år åt gången. Ett förnyande av det förutsätter att kommunen fortsätter sitt utvecklingsarbete och rapporterar till Unicef.

Video: En barnvänlig kommun på två minuter

Introduktion till barnets rättigheter

Ett av Pedersöres mål inom modellen för en barnvänlig kommun är att öka kunskapen om barnets rättigheter. Bland personalen, beslutsfattare och Pedersöreborna i allmänhet. Läs och lär dig mer på följande undersidor.

Nyheter