Aktuellt UNICEF ger Pedersöre erkännandet Barnvänlig kommun
15.4.2024
Två flickor står står i en klätterställning och ett barn sitter. Alla tre jublar med händerna mot skyn.

UNICEF ger Pedersöre erkännandet Barnvänlig kommun

Finlands UNICEF har beviljat Pedersöre kommun erkännandet Barnvänlig kommun. Det här är kommunens första erkännande, och det gäller i två år. Pedersöre inledde arbetet med UNICEFs modell Barnvänlig kommun 2020.

Modellen Barnvänlig kommun är ett verktyg som UNICEF erbjuder kommunerna. Den hjälper kommunerna att garantera att barnets rättigheter förverkligas så bra som möjligt i varje barns vardag, och det gäller speciellt barn i sårbar ställning. I Finland deltar i nuläget 59 kommuner i modellen och den når 55 procent av alla barn som bor i Finland. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och UNICEFs internationella modell Child Friendly cities.

I sin utvärdering har Finlands UNICEF bedömt Pedersöres verksamhetsplan för Barnvänlig kommun, kommunens målsättningar och åtgärder samt resultaten. Där ingår alltså inte all verksamhet som rör barn och barnets rättigheter i kommunen.

UNICEFs specialssakkunniga Piritta Honkanen säger att Pedersöre på kort tid har lyckats speciellt bra med sitt mål att sprida kunskap om barnets rättigheter i sin egen organisation och främja barnets rättigheter aktivt och systematiskt, både internt och externt.

– Detta målmedvetna arbete ska hjälpa kommunen att fortsätta utveckla en högkvalitativ, barnvänlig förvaltning och ändamålsenliga tjänster för barnen i Pedersöre, säger Honkanen.

Catarina Herrmans, koordinator för Pedersöres utvecklingsarbete, gläder sig över att barns rättigheter synliggjorts i kommunen.

– Jag vill använda uttrycket ”det krävs en hel by för att fostra ett barn”. Alla närstående personer till ett barn ingår i en fostringsgemenskap och har ansvar för barnets trygghet och välmående. Alla barn har rätt att höras och vara delaktiga i de beslut som rör barnet. En trygg barndom ger goda förutsättningar för barnens utveckling till trygga vuxna. Barnen är vår framtid och vi ska alltid utgå från vad som är bäst för varje enskilt barn, säger Herrmans.

Det var kommunstyrelseordförande Johanna Holmäng som i december 2018 tog initiativ till Pedersöres medverkan i Barnvänlig kommunmodellen i en fullmäktigemotion. Hon är glad över att kommunens arbete har gett resultat och att Pedersöre har fått erkännandet. 

– Jag är speciellt stolt över vad själva processen har bidragit till, att vi lyckats involvera barn och ungdomar och göra dem allt mer medvetna om sina rättigheter; i barndomen, i familjen, i skolan och i samhället, säger Holmäng.

Kommunen firar erkännandet tillsammans med barnen och bjuder på glass i alla skolor och daghem i slutet av veckan.

Bland de konkreta mål som Pedersöre uppnått kan nämnas:

  • Det finns ett baspaket med information om barnets rättigheter för personal, förtroendevalda och kommuninvånare på kommunens webbplats, intranät och i kommunens introduktionsmaterial för nya anställda. Både kommunanställda och beslutsfattare uppmanas att avlägga E-Oppivautbildningens kurs ”Inledning till barnets rättigheter säkerställer att barnets rättigheter tillgodoses”.
  • Barnets rättigheter lyfts regelbundet upp i kommunens informationskanaler, speciellt i samband med veckan för barnets rättigheter i november.
  • Kommunen har utvecklat en mall för barnkonsekvensanalys i sitt beslutsfattande, där utgångspunkten är barnets bästa. Specialdagvården har fått en instruktion för hur man säkerställer att barn i särskilt sårbar ställning får tillräckligt stöd och erbjuds ökade möjligheter till delaktighet i ärenden som berör dem själva. Det finns en färdkarta för barn med stödbehov och material för hur man hör barnen i samband med att deras stödbehov utreds.
  • Daghemmet Hoppetossan i Sandsund har deltagit i projektet Unik och värdefull, och inom ramen för projektet har det skapats en åtgärdsplan för att öka barnens delaktighet och inflytande i daghemsvardagen. De metoder och arbetssätt som uppstått inom projektet har spridits till och tillämpas i övriga daghem i kommunen.
  • Ungas inflytande och kontakt med kommunen har utvecklats i form av konceptet Niornas dag i kommungården, som innebär att alla nior i Sursik skola klassvis besöker kommungården och bekantar sig med personal, beslutsfattare och kommunens verksamhet.
  • Ungdomsrådets representanter har närvarorätt på nämndmöten.
  • Kommunen har ett barnparlament som sammanträder två gånger per år, för att diskutera saker sin gäller barns vardag.

–  Det var hjärtevärmande att höra ungdomsrådet åsikt om hur betydelsefull delaktighet förverkligats i åtgärderna och att barns och ungas välmående lyfts bättre fram och synliggörs på flera konkreta sätt inom alla verksamhetsområden i kommunen, säger Piritta Honkanen.

– Vi är glada över att vårt glädjefulla samarbete med Pedersöre fortsätter, säger hon.

Erkännandet innebär inte att arbetet för barns rättigheter i Pedersöre är avslutat, utan kommunen förbinder sig att fortsätta utveckla barnvänligheten.

UNICEF tackar Pedersöre för bl. a. följande delar av kommunens arbete med modellen Barnvänlig kommun:

– Kommunen har skapat övergripande introduktions- och verksamhetsmodeller för information om barnets rättigheter, vilka är förankrade i strukturerna. Barns rättigheter och barnvänlighet finns inskrivet i kommunstrategin.

– Kommunen har märkt positiva effekter av kunskapsspridningen, det vill säga ett ökat barncentrerat tänkande hos personal och att barnets rättigheter tas i beaktande på ett bättre sätt i hela organisationen.

– Kommunen informerar öppet och aktivt om sitt utvecklingsarbete som barnvänlig kommun. Mål, åtgärder och resultat för det barnvänliga kommunarbetet kommuniceras regelbundet både inom den kommunala organisationen och till invånarna, inklusive barnen. Barnens delaktighet har förverkligats i åtgärderna.

UNICEF uppmuntrar Pedersöre kommun jobba vidare med följande saker:

– Vidareutveckla möjligheterna att involvera barn och unga som en del av kommunens Barnvänlig kommunarbete.

– Ta hänsyn till de mest utsatta barnen och unga i framtidens Barnvänlig kommun-arbete.

– Fortsätta den systematiska utvecklingen och genomförandet av barnkonsekevensanalyser i allt beslutsfattande.

– Se till att det barnvänliga kommunarbetet genomförs i stor skala i hela organisationen.

Ytterligare information:

Catarina Herrmans, chef för småbarnspedagogiken och koordinator för BVK-modellen i Pedersöre, (06) 785 0201, 044-585 0201, catarina.herrmans@pedersore.fi
Finlands UNICEF, Piritta Honkanen, specialsakkunnig, +358 504 084 110.
Den digitala tjänsten for UNICEF Finlands modell Barnvänlig kommun: Hörs barnets röst i din kommun?
Kommunens egna sidor: Barnvänlig kommun.