Aktuellt Aftonskola ett steg i beslutsprocess om skolbygge
9.5.2019

Aftonskola ett steg i beslutsprocess om skolbygge

Förtroendevalda sitter i bänkarna i sessionssalen i kommungården.

Aftonskolan gav de förtroendevalda möjlighet att informellt diskutera var en ny skola ska placeras.

Fullmäktiges aftonskola om Bennäs-Östensö skolas placering pågick i 3,5 timmar på onsdagskvällen. De förtroendevalda fick en djupare inblick i de fem placeringsalternativens för- och nackdelar.

Aftonskolan var inget beslutsmöte, utan syftet var att presentera bakgrund och pedagogiska utgångspunkter för en ny skola samt tekniska avdelningens utredningar om vilka kommunaltekniska satsningar som krävs för ett skolbygge. Det handlar bland annat om göra skolvägen trygg för eleverna och att se till att skolbyggnaden byggs på en stadig grund.

De förtroendevalda fick också ta ställning till olika frågor, göra ett grupparbete och diskutera.

Kommunfullmäktiges ordförande Johanna Holmäng påpekade att det är naturligt att det förekommer friktion i en förändringsprocess där två skolor ska bli en.

– Det är inget farligt. Men vi ska komma ihåg att det här handlar om hur vi ser på samhällsstrukturen, på helheten, att vi tänker på barnens bästa och tar ansvar för kommunens ekonomi, sade Holmäng.

Kvinna står i talarstolen i sessionssalen i Bennäs.
Tekniska chefen Yvonne Liljedahl-Lund presenterade tekniska avdelningens utredningar om de fem placeringsalternativen.

Fem placeringsalternativ hänger med i den fortsatta processen: åkerområdet norr om Sursik (vilket kommunen köpte i fjol), verkstadstomten i Bennäs, ett åkerområde bredvid Pedersheim (vilket markägaren erbjuder ut för arrende), en utbyggnad av Östensö skola och ett nybygge på Bennäs skolas tomt.

Fullmäktigemedlemmarna fick se skisser på hur arkitektbyråerna Arkitekt Ab Rajaniemi och Laaja Arkitekter tänker sig att man kan placera in en skola vid Sursik, på verkstadstomten och vid Pedersheim.

Kvinna står vid mikrofon.
Planläggaren Anna-Karin Pensar redogjorde för hur planläggningsprocessen kan se ut.

Planläggningsprocessen

Kommunens planläggare Anna-Karin Pensar redogjorde för planläggningsprocessen ifall beslutsfattarna går in för att bygga skola på någon av de tre platser som i dag inte är planerade som skoltomter.

Vid Sursik är kommunen tvungen att revidera och utvidga delgeneralplanen i Östensö och bland annat utreda hur trafiksystemet påverkas på ett större område. Det krävs också en detaljplan för skolomgivningen.

På verkstadstomten i Bennäs måste detaljplanen ändras, eftersom verkstadstomten i nuläget är avsedd för samhällsteknisk försörjning.

– Vi skulle också bli tvungen att tillsammans med Museiverket se på hur vi anpassar den nya skolan till den befintliga kulturhistoriska miljön, sade Pensar.

Närheten till järnvägen gör att bullernivån borde utredas.

Vid Pedersheim borde den gällande detaljplanen utvidgas och trafikströmmarna utredas, medan den interna trafiken kräver en planering.

På alla tre ställen gäller det att anvisa byggrätt i planen.

Kvinna i talarstolen i sessionssalen i Bennäs.
Benita Finne (KD), presenterar hur hennes grupp resonerade kring ett kommande skolbygge.

Efteråt följde grupparbeten då de förtroendevalda försökte se helheten och fundera på vilka aspekter det är lätt att nå samsyn kring och i vilka frågor det är svårt att enas.

I diskussionen utsåg flera fullmäktigeledamöter sin favorit bland placeringsalternativen och vilka alternativ de absolut inte kan tänka sig. Det höjdes också kritiska röster men tjänstemännen fick också tack för den presenterade informationen.

Materialet blir underlag för beredningen

Tanken är nu att materialet från aftonskolan ska sammanställas och bli en del av den fortsatta beredningen i skolfrågan.

Målsättningen är att kommundirektören Stefan Svenfors kan formulera ett förslag – om var den nya skolan ska byggas – till kommunstyrelsen före sommarsemestern.

– Vi ska beakta helheten, allt det som sagts och även det som inte sagts här i dag, ekonomin, samhällsstrukturen och pedagogiken, sade Svenfors.

Fullmäktigebehandlingen följer på höstkanten. Idealet är att den kan gå parallellt med processen att besluta om en förändring i skolstrukturen, eftersom det handlar om att slå ihop två skolor.

Tilläggsuppgifter: Pedersöre fullmäktiges ordförande Johanna Holmäng (SFP) tfn 050 337 7093, johanna.holmang@pedersore.fi och kommundirektör Stefan Svenfors 050-512 0420, stefan.svenfors@pedersore.fi

Text och foto: Malin Henricson, informatör