Aktuellt Bekämpa invasiva arter på talko
22.6.2022
Stort skylt med information om hur man bekämpar lupiner. I bakgrunden växtlighet. Bilden är från Kållby.

Här i Kållby finns ett område där blomsterlupin kan bekämpas. På plats finns instruktioner, handskar och soppåsar.

Bekämpa invasiva arter på talko

Nu kan du som kommuninvånare delta i både ett nationellt talko och det regionala projektet PIA för att bekämpa främmande växtarter som blomsterlupin och jättebalsamin i Pedersöre.

Pedersöre är nämligen involverad i två olika projekt vars syfte är att främja den biologiska mångfalden. Det gäller:

  1. PIA – Projekt invasiva arter 2022 (med Larsmo, Nykarleby, Jakobstad och Kronoby)
  2. Det nationella Solotalkot för att bekämpa främmande arter, som pågår 23.5.–31.8.2022.

Projektet invasiva arter 2022

Målsättningen med PIA-projektet är att ta fram effektiva bekämpningsmetoder för invasiva växtarter. Fokus ligger främst på jättebalsaminer och lupiner, men i mån av möjlighet beaktas också jätteloka, vresros och parkslide. Prioriterade områden är naturskyddsområden, rekreationsområden samt områden där det rör sig mycket folk. Genom projektet vill kommunerna sprida kunskap om varför det är viktigt att bekämpa de invasiva växtarterna, och göra kommuninvånarna delaktiga i bekämpningsarbetet.

Projektet ingår i åtgärdsprogrammet för förverkligandet av den regionala klimatstrategin 2021–2030, Klimatsmarta tillsammans, där kommunerna strävar efter att öka den biologiska mångfalden i Jakobstadsregionen.

Med invasiva främmande arter avses arter som har konstaterats hota den biologiska mångfalden. Läs mer: Vanliga frågor om invasiva arter och vieraslajit.fi.

Malin Nyman är projektanställd i Pedersöre i sommar. Hon ska utreda förekomsten av främst blomsterlupin och jättebalsamin och prioritera vilka områden som ska åtgärdas. Fokus ligger på värdefulla områden, som naturskyddsområden, badstränder, vandringsleder och andra välbesökta platser i kommunen.

Hon kommer att informera kommuninvånarna om bekämpningen, ordna talkon och uppmärksamma folk på att de har invasiva arter som borde bekämpas på sina gårdar. Kommuninvånarna kan delta i utredningsarbetet om de hittar blomsterlupin och jättebalsamin på allmänna platser.

Fynden kan rapporteras via Pedersöreappen, och verktyget Virhi. Använd felanmälningskategorin ”Invasiva växtarter” när du anmäler förekomsten av invasiva arter. Du kan också bifoga bild. Uppgifter tas också emot per mejl, invasiva.vaxter@pedersore.fi / vieraslajit@pedersore.fi

Solotalkot för Finlands biologiska mångfald

Pedersöre kommun deltar i det nationella solotalkot för att främja den biologiska mångfalden och har utsett tre solotalko-områden för bekämpning av blomsterlupin och jättebalsamin.

Områdena är:

  1. Bärklarsforsen, Påvallsvägen 1, Ytteresse
  2. Heimstrand simstrand, Terjärvvägen 37, Lappfors
  3. Ett område intill Kållby daghem och förskola, Katternövägen 43, Kållby

På dessa områden kan kommuninvånare på egen hand bekämpa blomsterlupin och jättebalsamin vid den tidpunkt som passar bäst för en själv. På plats finns skyltar med instruktioner om hur man gör, samt handskar och soppåsar att sätta växtavfallet i. Kommunen samlar regelbundet in soppåsarna och transporterar dem till Ekorosk.

Kom ihåg

Ta hänsyn till arbetssäkerheten på talkoplatserna. Använd nödvändig skyddsutrustning och ändamålsenliga verktyg.

Vi försäkrar inte deltagarna utan alla sköter sitt eget försäkringsskydd självständigt och frivilliga utför sin talkoverksamhet på egen risk.

Mer information ger miljövårdssekreteraren Jennie Wikström (06) 7850 163, jennie.wikstrom@pedersore.fi eller projektarbetaren Malin Nyman, 040–184 37 22, malin.nyman@pedersore.fi.