Aktuellt Beslut om marktäkt går till ny beredning
11.2.2020

Beslut om marktäkt går till ny beredning

Efter en jämn omröstning kommer frågan om en ny marktäkt nära Tornberget i Bennäs att avgöras på miljö- och byggnadsnämndens nästa möte i mars. Beredningen görs om.

R & R Frostdahl har ansökt om tillstånd för en ny marktäkt och miljötillstånd för att bryta och krossa berg på ett område som ligger cirka 4,5 kilometer sydost om Bennäs centrum. Enligt ansökan skulle företaget ta maximalt 600 000 kubikmeter bergsmaterial och 40 000 kubikmeter moränjord från området under en tioårsperiod.

Pedersöre kommuns naturstig med rastplats vid Tornberget ligger knappt 300 meter från det planerade täktområdet. Det går också en vandringsled från bollplanerna vid Falli ut till naturstigen.

Ansökan har orsakat många reaktioner bland bybor som befarar att täktverksamheten skulle förstöra Tornberget som rekreationsområde. Cirka 50 personer och flera föreningar har skrivit under de åsikter och anmärkningar som kommit in till kommunens miljöbyrå.

NTM-centralen anser i sitt utlåtande att täktverksamheten skulle orsaka olägenheter för såväl naturen och landskapsbilden som för bosättning och miljö.

En naturinventering visar att det finns en spelplats för tjädrar i närheten, vilket innebär att bergskrossen kunde inverka negativt på den lokala tjäderpopulationen.

Miljövårdssekreteraren Sonja Sundqvist-Pellinen föreslog i sin beredning att nämnden inte skulle bevilja tillstånd för täktverksamheten. Hon hänvisade till att en marktäkt enligt marktäktslagen § 3 inte får fördärva landskapsbilden eller orsaka skadliga förändringar i naturen. Också lokalbefolkningens åsikter, NTM-centralens utlåtande och spelplatsen för tjädrar nämndes i motiveringen.

På nämndens möte den 10 februari föreslog Ronny Östman, understödd av David Westström, att ärendet ska remitteras för ny beredning. I praktiken innebär det att beslutsförslaget ska ändras så att tillstånd för täktverksamhet enligt marktäktslagen samt miljötillstånd för verksamhet med brytning och krossning av bergsmaterial kan beviljas.

Omröstningen slutade 4–4, vilket innebar att ordförandes röst avgjorde. Ordföranden konstaterade således att miljö- och byggnadsnämnden beslutat remittera ärendet för ny beredning.

Miljövårdssekreterare Sonja Sundqvist-Pellinen anmälde avvikande åsikt till protokollet.

Mer information: miljövårdssekreterare Sonja Sundqvist-Pellinen, tfn 7850 163 eller sonja.sundqvist-pellinen@pedersore.fi.