Aktuellt Bokslutet 2019: Underskott på 3,9 miljoner euro
3.4.2020
Bokslutsboken 2019. Snöplog på pärmbilden.

Bokslutet 2019: Underskott på 3,9 miljoner euro

Fjolåret var ett tungt år ekonomiskt i Pedersöre – trots att det allmänna läget överlag var stabilt och den ekonomiska aktiviteten i Pedersöreområdet hög. Här följer kommundirektörens översikt:

Bokslutet för 2019 visar ett underskott på 3,9 miljoner euro, vilket innebär ett resultat som är 4,1 miljoner euro sämre än den ursprungliga budgeten. 

Jämfört med 2018 försämrades resultatet med 2,1 miljoner euro. Nettokostnaderna är 3,4 miljoner högre än budgeterat samtidigt som statsandelar och skatter är 0,7 miljoner mindre än budgeterat.

Årsbidraget blev – 1,7 miljoner euro eller 154 euro per invånare. Det försämrades med 148 euro per invånare.

Verksamhetsintäkterna ökade jämfört med föregående år med 0,2 miljoner euro från föregående år, till 13,1 miljoner euro.

Verksamhetskostnaderna ökade med 4,0 miljoner euro, vilket motsvarar 5,4 procents ökning.

Personalkostnaderna minskade med 1,0 miljoner, till följd av en höjning av semesterlönereserveringen och på grund av ökade sjukvikariekostnader. Verksamhetsintäkterna täcker 17,07 procent av kostnaderna, resten täcks med skatteinkomster och statsandelar.

Den sammanlagda skattefinansieringen, som innehåller skatter och statsandelar, ökade med 2,0 miljoner euro, motsvarande 3,4 procent. Den sammanlagda summan av skatter och statsandelar är 1,92 miljoner euro mindre än verksamhetens nettokostnader.

Ränteintäkter och finansiella intäkter överstiger de finansiella kostnaderna med 211 000 euro och årsbidraget är därmed negativt, 1,71 miljoner euro vilket motsvarar minus 74,5 procent av avskrivningarna.

Kommunens nettoinvesteringar uppgick under 2019 till 5,3 miljoner euro (5,5 miljoner brutto). Investeringarna är 0,6 miljoner euro större än under föregående år och eftersom årsbidraget är – 1,71 miljoner blir finansieringsbehovet 7,2 miljoner euro. 

Den största enskilda investeringen var renoveringen och tillbyggnaden av Pedersheim, inlösning av Hedbofastigheten och aktiekapitalsatsningen i Bennäs servicecenter.

Årsbidraget motsvarar minus 32,3 procent av investeringarna. Sammanlagda skuldsättningen steg till 35 miljoner euro eller 3 164 euro per invånare. Soliditeten som utvisar kommunens förmåga att klara av sina förpliktelser på lång sikt sjönk till 41,21 procent.

Resultatet för 2019 kan betecknas som mycket oroande. Mindre skatteintäkter än väntat och betydligt högre kostnader än budgeterat för social- och hälsovården samt för specialistvården är de största enskilda orsakerna till underskottet. 

Det är nödvändigt att i snabb takt vidta åtgärder för att öka intäkterna samt minska driftsutgifterna.

Det är också nödvändigt att se över investeringsplanen för att bromsa kommunens skuldsättningsutveckling.

Tilläggsuppgifter: kommundirektör Stefan Svenfors 785 0101/050-512 0420 och ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa 785 0113/050-505 6113.