Aktuellt Bokslutet 2020: Ett överskott på fyra miljoner
30.3.2021

Bokslutet 2020: Ett överskott på fyra miljoner

Pedersöre kan lägga det exceptionella året 2020 bakom sig med ett bokslut som visar ett överskott på fyra miljoner euro. Det innebär att resultatet är 2,8 miljoner euro bättre än budgeterat.

Fjolåret saknar motstycke i kommunens historia och det beror förstås på den ännu pågående coronapandemin och dess effekter på kommunens verksamhet och ekonomi. Året var svårprognostiserat – ännu i maj såg Pedersöre ut att gå mot ett underskott på cirka fyra miljoner euro och kommunen vidtog åtgärder för att bromsa de negativa effekterna. Investeringar sköts fram eller återkallades, och personalen permitterades.

Men sedan gick staten in med omfattande stödåtgärder, skatteintäkterna ökade mer än förväntat medan driftskostnader blev lägre än budgeterat. Det ledde av utvecklingen svängde och resultatet landade fyra miljoner på plus i slutet av året.

Jämfört med året innan är resultatförbättringen hela 7,98 miljoner euro och överskottet täcker dessutom hela det historiskt stora underskottet från 2019.

Verksamhetsintäkterna minskade med 0,2 miljoner jämfört med föregående år till 12,9 miljoner. Verksamhetskostnaderna minskade med 1,4 miljoner till 75,8 miljoner. Personalkostnaderna minskade med 0,4 miljoner, främst på frund av de genomförda permitteringarna. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter och statsandelar) ökade med 7,15 miljoner euro. Ränteintäkter och finansiella intäkter är 179 000 euro högre än de finansiella kostnaderna och årsbidraget uppgår till 6,56 miljoner euro och motsvarar därmed 253 procent av avskrivningarna.

Kommunens sammanlagda bruttoinvesteringar uppgick till 1,9 miljoner euro (1,7 netto). Det är 3,6 miljoner lägre än 2019. Den största enskilda investeringen var saneringen av YA:s lokaler i Bennäs. Pedersöre investerade 0,5 miljoner i kommunalteknik.

Årsbidraget motsvarar 351 procent av investeringarna.

Den sammanlagda skuldsättningen blev 37 miljoner euro eller 3 313 euro per invånare. Skuldsättningen ökade med två miljoner euro. Soliditeten, som utvisar kommunens förmåga att klara sina förpliktelser på lång sikt, steg till 42,94 procent. (2019: 41,21 procent).

Under 2020 ökade invånarantalet i Pedersöre från 11 081 personer till 11 177 personer (inofficiellt).

När kommundirektören Stefan Svenfors summerar fjolåret riktar han ett tack både till Pedersöreborna i allmänhet och kommunens personal i synnerhet.

– Jag är glad att kunna konstatera att Pedersöre som samhälle klarat utmaningarna tack vare lyhörda och ansvarskännande invånare, och som kommun tack vare en kompetent, initiativrik, ansvarskännande och solidarisk personal. Pedersöre kommuns personal förtjänar ett stort tack för sin insats under året, säger Svenfors.