Aktuellt Budgetförslag 2024: Både strama tyglar och stora investeringar
28.11.2023
Tre personer sitter vid ett bord. På bordet finns häften.

Kommuninvånarna kan räkna med fortsatt god service också nästa år, säger kommundirektören Stefan Svenfors,
ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman och kommunstyrelsens ordförande Johanna Holmäng när de
presenterar budgetförslaget för 2024.

Budgetförslag 2024: Både strama tyglar och stora investeringar 

Pedersöre fortsätter att hålla en hög investeringstakt 2024, med fokus på barn och unga. Sandsund skolas första skede färdigställs och Östensö skola byggs om till daghem. För verksamheten i stort är ledordet återhållsamhet, utan att försämra servicen för Pedersöreborna. 

Det är alltid utmanande att sammanställa en budget, men kommundirektören Stefan Svenfors sticker inte under stol med att höstens budgetarbete har varit mer utmanande än någonsin under hans tid som kommundirektör. Det beror dels på en allmän ekonomisk osäkerhet och dels på att Pedersöre måste tackla kostnadsökningar inom främst småbarnspedagogiken, samtidigt som intäkterna minskar.

Antalet barn i kommunens daghem har ökat med 160 stycken de senaste två åren, vilket ställer krav på större utrymmen och mer personal.

– Samtidigt tappar vi inkomster eftersom största delen av dagvården numera är avgiftfri på grund av den förra regeringens beslut, säger Svenfors.

Sektorernas budgetönskemål låg rejält över rambudgeten i början av hösten. Efter att ha synat alla utgifter i sömmarna landar det förväntade resultatet för 2024 på ett moderat underskott på 0,4 miljoner euro. Höjningen av inkomstskatteprocenten från 8,36 till 9,00 ger ett nödvändigt tillskott på inkomstsidan, men räcker inte till för att undvika minusresultat.

– Underskott är inte trevligt men vi har gjort goda resultat de senaste åren, vilket tillåter en tillfällig dipp, säger Svenfors.

Han och ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman förutspår dessvärre att prövningarna kommer att fortsätta, på grund av att staten aviserar nedskärningar i statsandelarna 2025–2027.

För nästa år räknar Pedersöre med 15,4 miljoner euro i statsandelar vilket är 200 000 euro mer än 2023. Skatteintäkterna uppskattas landa på 22,3 miljoner euro totalt.

Den största enskilda investeringen 2024 är Sandsund skola (4,5 miljoner), vars första skede färdigställs till skolstarten i augusti. Dessutom påbörjas en renovering i före detta Östensö skola (850 000 euro), vilket direkt svarar på behovet av mera utrymmen för småbarnspedagogiken.

Dessutom köper kommunen in begagnade moduler som ska användas när till exempel daghem, förskolor eller skolor tillfälligt behöver mera utrymme. I första skedet ska modulerna placeras vid Kållby skola och användas av förskolan, som i dagläget finns i Kållby daghem. Kostnaden för modulerna och grundarbetet på skolgården är 240 000 euro.

Miljöhälsan Kallan ska få nya verksamhetslokaler i Bennäs, men det är ett byggprojekt som inte finns med i byggnadsprogrammet eftersom det blir ett nybildat fastighetsbolag som ansvarar för bygget. Kommunen kommer att teckna samtliga aktier i bolaget och reserverar fyra miljoner euro för ändamålet 2024. Byggstarten för Kallanhuset sker preliminärt våren 2024.

I byggnadsprogrammet ingår också en beredskap att bygga till både Esselunden och Purmohemmet – på sikt. Det finns en skissplanering som omfattar en utbyggnad med 10 platser i både Esse och Purmo.

– Vi har beredskap att bygga om det finns behov av tilläggsplatser och det finns någon som hyr dem. Men välfärdsområdet kan inte ge något besked om det före 2026, säger Svenfors.

Investeringsbudgeten för 2024 uppgår till totalt 12,4 miljoner euro som till största delen finansieras med lånade medel.

– Det leder till att vår skuldsättning ökar, säger ekonomi- och utvecklingsdirektören Kennet Nyman.

Kommunstyrelsens ordförande Johanna Holmäng vill för sin del påpeka att Pedersöre fortsätter vara en trygg kommun som ger invånarna bra service. Hon lyfter särskilt fram satsningarna på nya skolbyggnader. Förutom att Sandsund skolas första skede ska färdigställas, ska planeringen av skede 2 påbörjas nästa år.

– Sandsund är vår största by och största skola. Det finns stor utvecklingspotential, också när det gäller vår finskspråkiag befolkning. Sandsundprojektet är viktigt, säger Holmäng.

Kommunstyrelsens budgetförslag ges till kommunfullmäktige som håller sitt budgetmöte på måndag, 4 december med start kl. 9.00.