Aktuellt Bygglov för sex vindkraftverk på Mastbacka
9.11.2022

Bygglov för sex vindkraftverk på Mastbacka

Esse Vind Ab har fått bygglov för sex vindkraftverk på delgeneralplanen för Mastbacka Vindkraftspark. Tillståndsnämnden beviljade bygglovet med vissa villkor på sitt möte 8.11.2022.

Kommunfullmäktige godkände delgeneralplanen för vindkraftsparken i maj, men besvär över beslutet har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol, vilket gör att planen ännu inte trätt i kraft.

Besvären hindrar däremot inte att Esse Vind söker och beviljas bygglov. Enligt tillståndsnämndens beslut kan byggandet däremot inte påbörjas förrän delgeneralplanen vunnit laga kraft.

Esse Vind väljer mellan tre olika turbinmodeller, som har en totalhöjd på antingen 266 meter, 261 meter eller 265 meter. Planen tillåter en totalhöjd på 270 meter. Esse Vind har gjort buller- och skuggmodelleringar för alla tre alternativ. Ljudnivån för alla tre turbinmodeller underskrider gränsvärdet 35 dB(A) vid närliggande bostadshus och fritidsbostäder. Ingen av de tre modellerna gör att det rekommenderade värdet för skuggeffekt per år överskrids vid något av de närliggande bostadshusen eller fritidsbostäderna. Däremot överskrider skuggeffekten för två modeller den teoretiska maxgränsen vid en fritidsbostad.

Enligt bygglovet ska Esse Vind senast på det inledande mötet meddela vilken vindkraftsmodell som bolaget väljer att bygga.

Övriga villkor i bygglovet är bland annat att

  • bullernivån och skuggeffekten ska mätas när vindkraftsverken tagits i bruk, för att säkerställa att de modellerade värdena uppfylls. Tillståndsnämnden utser en oberoende aktör som gör mätningarna.
  • Om det visar sig att gränsvärdena för buller överskrids kan man reglera hur vindkraftsverkena används genom ett miljötillstånd. Driften kan justeras så att vindkraftverkena stannar automatiskt vid väderförhållanden som orsakar skuggeffekter.
  • Flyghinderljuset ska följa Traficoms anvisningar: ett blinkande vitt ljus på dagen och ett fast rött ljus på natten.
  • Innan byggarbetet inleds ska Esse Vind göra upp en bankgaranti / bankavtal på 100 000 euro per vindkraftverk som säkerhet för nedmonteringen av vindkraftverken. Garantin/avtalet bör vara i kraft till och med 6 månader efter avslutad verksamhet. Bankgaranti ska vara i kraft och justeras vart femte år enligt levnadskostnadsindex. Vid ett eventuellt ägarbyte ska säkerheten granskas och uppdateras vid behov.