Aktuellt Första skedet i planeringen av vindkraftspark startar
9.12.2019

Första skedet i planeringen av vindkraftspark startar

Flygbild över vintrig skog och sjöar.

Området som planeras ligger mellan Lappfors och Purmo. Det vita området i mitten, uppe i bild under horisonten, är sjön Angjärv. Drönarfoto: Tage Back

Nu öppnas den första möjligheten att kommentera Esse Vinds planer på att etablera en vindkraftspark på Mastbacka i Lappfors.

Bolaget Esse Vind har bett Pedersöre kommun att planlägga ett cirka 845 hektar stort område sydväst om Lappfors. Syftet är att utreda om det finns förutsättningar för Esse Vind att bygga sex vindkraftverk med en totaleffekt på cirka 42 megawatt på området. Planen görs som en delgeneralplan med rättsverkningar, vilket innebär att det blir möjligt att bevilja bygglov direkt på basis av planen.

Men processen dit är lång. Olika intressenter och allmänheten kommer att ha möjlighet att kommentera planläggningen i flera skeden. Det första skedet startar nu, när Programmet för deltagande och bedömning (PDB) läggs till påseende måndagen den 9 december 2019.

– Vi vill att folk ska känna att de har haft möjlighet att delta i processen. De åsikter som kommer fram kan beaktas, om det finns skäl för det, säger Pedersöres planläggare Anna-Karin Pensar.

Kommunstyrelsen har godkänt konsulten Ramboll som gör de nödvändiga utredningarna. Kommunen ska godkänna alla skeden och fatta besluten.

PDB är en processbeskrivning

Programmet för deltagande och bedömning (PDF 1,2 MB) läggs fram till påseende i 30 dagar. PDB är ett dokument, som beskriver hur planläggningsprocessen går till, hur tidtabellen ser ut, och vem som berörs av projektet. PDB innehåller också målsättningar och beskriver planområdets omfattning.

– Man bedömer också preliminärt vilka konsekvenser vindkraftsparken har och vad som borde göras, säger Pensar.

PDB är inget statiskt dokument, utan det kan förändras och kompletteras om det uppstår nya behov under processens gång.

Den preliminära tidtabellen för hur arbetet går vidare ser ut så här:

 • Inledningsskedet (nuläget) med PDB som läggs till påseende 30 dagar.
 • Utkastskedet (jan–juni/2020). Då presenteras ett första planutkast, som konsulten gör på basis av de utredningar som gjorts. Utkastet läggs till påseende 14–30 dagar. Det kungörs i pressen och på kommunens webbsida. I det här skedet kan det också ordnas diskussionstillfällen. Det är också möjligt att kalla samman ett myndighetssamråd, då olika myndigheter diskuterar oklarheter.
 • Förslagsskedet (augusti–oktober/2020). Konsulten gör ett sammandrag av de synpunkter som kommit in på utkastet och bemöter dem. De synpunkter och åsikter som är relevanta tas i beaktande. Konsulten gör sedan ett förslag till delgeneralplan. Pedersöre kommuns planläggningssektion behandlar planförslaget och sammanställningen av responsen parallellt. När sektionen godkänt förslaget, läggs förslaget till påseende 30 dagar (lagstadgat).
  Om responsen är omfattande och leder till många förändringar, läggs förslaget till påseende en gång till (i 30 dagar).
 • Godkännande (november–december/2020). Om responsen inte leder till stora förändringar kan förslaget till ny delgeneralplan gå vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för godkännande.

– Den här processen räcker alltså minst ett år om allt går som tänkt. Efter godkännande är det ännu möjligt att besvära sig till Vasa förvaltningsdomstol. Och efter det till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Pensar.

Det förekommer uppfattningar om att kommunen redan har planerat olika områden för vindkraft. Så är inte fallet. Kommunens strategiska generalplan pekar däremot ut områden som potentiellt kan lämpa sig för vindkraft. Områdena baserar sig på en utredning som en konsult gjorde 2013.

– Att det finns en sådan utredning betyder inte att områdena är planerade för vindkraft. De lyfts fram som potentiella områden. Nu ska vi utreda om de är lämpliga. Men jag kan förstå att folk kan tycka eller tro att det redan är klart, säger Pensar.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har bedömt att det inte krävs en miljökonsekvensbedömning.

– Men en sådan kommer ändå att göras inom ramen för planläggningen. Den blir inte lika omfattande som den skulle ha blivit, om NTM-centralen hade bedömt att den skulle göras, säger Pensar.

Hon hoppas att folk som är intresserade eller oroar sig över vindkraftsplanerna, tar tillfället i akt och bekantar sig med Programmet för deltagande och bedömning.

– Från kommunens sida strävar vi efter att det ska vara en öppen process i växelverkan med invånarna, säger Pensar.

Text: Malin Henricson, informatör

Karta med röd markering för planområdet.

Området innanför den röda markeringen ska planeras.

Mastbacka vindpark

 • Esse Vind har som mål att bygga sex vindkraftverk med en totaleffekt på cirka 42 megawatt i Mastbacka. Det är en del av området Snårbacken som i Pedersöres strategiska generalplan utpekas som ett potentiellt vindkraftsområde.
 • Vindkraftverken byggs med en navhöjd på 190 meter. Totalhöjden, med rotorbladen inräknade, blir maximalt 280 meter.
 • Projektområdet ligger ungefär två kilometer sydost om Lappfors och är i privat ägo.
 • Inom en kilometer från projektområdets gräns finns två fritidsbostäder och två fasta bostäder.
 • Avståndet från närmaste vindkraftverk till närmaste fasta bostad är cirka 1,6 kilometer.
 • Konsulten kommer att göra nödvändiga utredningar för planläggningen. Det handlar om natur, arkeologi, buller, skuggeffekt, synlighet och påverkan på landskapsbilden. Det här är faktorer som kommer att ligga till grund för planens konsekvensbedömning.

Tilläggsuppgifter: planläggare Anna-Karin Pensar, tfn 06-7850 324, anna-karin.pensar@pedersore.fi