Aktuellt Fullmäktige tar ställning till vindkraftsstrategin
9.2.2023
Ett vindkraftverk, skog och ett sädesfält.

Foto: Wpd windmanager Suomi.

Fullmäktige tar ställning till vindkraftsstrategin

Kommunfullmäktige behandlar Pedersöres vindkraftsstrategi på måndag kväll. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner strategin och fattar en del principbeslut som gäller både pågående och kommande vindkraftsetableringar.

Principbesluten gäller följande åtta punkter:

  1. Kommunen förutsätter att vindkraftsaktören gör en materialförteckning över vindkraftverkets delar samt de material och byggprodukter som har använts vid byggandet av vindkraftsparken. Även materialens ursprung ska anges. Aktören ska lämna in materialförteckningen i samband med bygglovsansökan.
  2. Kommunen förutsätter att vindkraftverkens maximala källjudsnivå alltid anvisas i delgeneralplanen.
  3. Kommunen förutsätter att aktören specificerar det planerade vindkraftverkets typ i bygglovsansökan samt att buller- och skuggmodelleringen för denna typ är utförd när bygglovsansökan lämnas in.
  4. Kommunen förutsätter att bullermodelleringar som görs som underlag för generalplaner för vindkraftparker, beaktar felmarginalen i standarden ISO 9613-2 genom att använda + 2 dB säkerhetsvärde i modelleringen. Även kommunfullmäktiges beslut (150221§17) om ett minimiavstånd mellan vindkraftverk och fast bosättning på 9 gånger navhöjden beaktas.
  5. Kommunen rekommenderar att vindkraftsoperatören avtalar om ersättning till alla markägare på planområdet samt till dem som påverkas av linjegator, även om de inte får ett vindkraftverk på sina marker.
  6. Kommunen förutsätter att inga vindkraftsområden planeras på grundvattenområden.
  7. Kommunen tar ställning till planläggning av vindkraftsparker som saknar regional betydelse från fall till fall. Planläggning av vindkraftsparker på områden som inte har anvisats för vindkraft i landskappsplanen utesluts inte.
  8. Kommunen tar från fall till fall ställning till om, och i vilket skede, en planläggning av vindkraftsparker ska påbörjas. Vindkraftsstrategins scenarier kan fungera som stöd.

Läs hela förslaget till Pedersöre kommuns vindkraftsstrategi, PDF, 1,9 MB

Fullmäktige ger också svar på fem fullmäktigemotioner, och tar ställning till ett markköp.

Fullmäktigemötets föredragningslista.

Fullmäktigemötet 13 februari inleds kl. 19.00 med en kort ceremoni för att uppmärksamma kommunens 675-årsjubileum.

Mötet sänds direkt i Pedersöre kommuns Youtubekanal.