Aktuellt Kyrkoby skola byggs till med två flyglar
19.2.2019

Kyrkoby skolbyggnad fotograferad snett uppifrån. Delar av skolgården är täckt med grus, en del med gräsmatta och planteringar.

Kyrkoby skola i Sandsund ska byggas till.

 

Kyrkoby skola byggs till med två flyglar

Skisserna för hur Kyrkoby skola ska byggas till och renoveras är godkända i kommunstyrelsen. Skolan byggs ut åt två håll, med totalt knappt 1 700 kvadratmeter.

Rumsprogrammet utgår från att Kyrkoby skola i framtiden kommer att ha två parallellklasser över hela linjen, från förskolan upp till sjätte klass. Tillbygganden kommer att omfatta också förskolan och bibliotek, som i dagens läge är inhysta i baracker på skolområdet.

Den nuvarande skolbyggnaden har en befintlig våningsyta på 2 432 kvadratmeter. Efter tillbyggnaden blir våningsytan 4 132 kvadratmeter.

I den ena tillbyggnaden – norrut – planeras två klassrum, förskolan och eftisverksamheten.

I den andra tillbyggnaden söderut (mot Nya Bennäsvägen) placeras matsal, kök, slöjdsal, gymnastiksal samt omklädningsrum som också är befolkningsskydd.

I den befintliga skolan kommer att rumsindelningen att ändra. Två klassrum omvandlas till bibliotek, som också kan användas för undervisning.

Nuvarande kök blir två grupprum, medan nuvarande gymnastiksal i övre våningen blir tre klassrum. Lärarrummet flyttar till andra sidan av korridoren och där ska också förskolepersonalen få plats.   

Ingången till skolan kommer att finnas på samma ställe som i dagsläget. Utbildningsdirektören Rolf Sundqvist vill lyfta fram målsättningen att skapa en ny mötesplats för för Sandsundborna i Kyrkoby skolas aula. Dylika samlingsplatser, så kallade tredje platser, på olika håll i kommunen, är en gemensam målsättning för utbildnings- och kultursektorn. 

– Vi tänker oss en miniscen där biblioteket kan ordna litteraturaftnar eller andra kulturella evenemang. Sandsundborna behöver få en samlingsplats, säger Sundqvist.

Den norra tillbyggnaden med förskola, årskurs ett och eftis har tagit modell av lärmiljötankarna i Purmo skola. Där finns ett rum i stil med ”Hjärtat”, som är en annorlunda och öppen lärmiljö.

På utsidan kommer det att krävas stora åtgärder. Skolbarnens lekområden kommer att flyttas till skolans baksida och trafikarrangemangen framför skolan görs om. Det blir sannolikt tal om att flytta rinken för att frigöra mera lekyta. Tillbyggnaden kommer att inkräkta på nuvarande fotbollsplan. För att få rum med en fullstor fotbollsplan är man tvungen att svänga den och flytta ett utfallsdike. 

Pedersöre har förhoppningar om att komma i gång med byggarbetet i år även om det blir tajt. Tanken är att skolan först byggs till, sedan renoveras den gamla byggnaden. Nivån på och omfattningen av renoveringen är inte helt fastslagen.

– Den stora utmaningen kommer när de nya delarna är byggda och den gamla skolan ska saneras. Då har vi 190 barn som ska placeras någonstans, säger Sundqvist.

I Pedersöres byggnadsprogram är projektet tänkt att förverkligas under åren 2019–2021. I projektet ingår också att den tidigare förskolan Kyrkekan och biblioteket rivs.

Text: Malin Henricson

Foto: Tage Back