Aktuellt Pensar: Lagstiftningen styr planläggningen – men man får vara kreativ också
3.11.2021
Anna-Karin Pensar fotograferad utomhus i höstlik miljö. Hon ler stort mot kameran.

Planläggaren Anna-Karin Pensar. Foto: Hannah Kjellman

Pensar: Lagstiftningen styr planläggningen – men man får vara kreativ också

Anna-Karin Pensar är planläggare vid Pedersöre kommun. Det är ett jobb som är väldigt varierande och utmanande. 

– Jag tycker jättemycket om mitt jobb, även om det är väldigt utmanande. Men det absolut roligaste är att lyckas få till kompromisser där alla inblandade är så nöjda som möjligt, säger Anna-Karin Pensar.

– Ramen är densamma för all planläggning i hela landet, det finns en lagstiftning som bestämmer hur planläggning ska gå till. Det finns dock möjlighet att till vissa delar anpassa processen till förhållandena i samhället och på planområdet.

Hur går det egentligen till när man planlägger vindkraft?

– I Pedersöre kommun går planläggning av vindkraft i allmänhet till så att det är en aktör som varit i kontakt med oss och visat intresse. Sedan tar aktören kontakt med markägarna för att reda ut om det finns intresse av att ha med sin mark i en delgeneralplan för en vindkraftspark. När en tillräckligt stor del av markägarna har undertecknat arrendeavtal på området kan aktören anhålla om planläggning, säger Pensar.

– Efter det är det dags för planläggningssektionen att ta ställning till anhållan och eventuellt föreslå för kommunstyrelsen att planläggningsprocessen ska inledas. I det skedet kommer också konsulten in i bilden. Och ifall planläggningen gäller fler än nio kraftverk blir det aktuellt med en miljökonsekvensbedömningsprocess som leds av NTM-centralen.

– I en planprocess görs olika sorts utredningar, beroende på vad det är för typ av planområde. Exempel på vanliga utredningar som görs är buller- och skuggsimuleringar och inventeringar av vad det finns för naturvärden på området. Bedömningen av om det finns tillräckligt med utredningar och om utredningarna är tillräckligt bra görs tillsammans med andra myndigheter, t.ex. NTM-centralen. När utredningarna bedöms vara tillräckligt omfattande görs ett utkast, säger Pensar.

Under tiden som utkastet är framlagd till påseendet begär man utlåtande från berörda myndigheter som kan ha något att säga om utredningarna eller utkastet. Man ger även alla som berörs av planen möjlighet att ge respons och framföra sina åsikter om utkastet.

När tiden för framläggandet har gått ut sammanställs responsen och responsen bemöts. Utifrån responsen utarbetas ett förslag som läggs fram till påseendet i minst trettio dagar. Man begär igen utlåtanden och ger allmänheten möjlighet att ge respons. Om responsen på förslaget inte leder till några stora förändringar så kan förslaget föras vidare till slutligt godkännande i kommunstyrelsen och fullmäktige. Men ifall det framkommer behov av stora förändringar behöver man ännu en gång lägga fram förslaget och ge möjlighet till respons. 

– Under planläggningsprocessen kan enligt behov ordnas diskussionstillfällen och möten med myndigheter. Och under planläggningsprocessen kan man även göra t.ex. enkäter eller andra utredningar för att få en bättre bild av förhållandena på området men det är inget som lagstiftningen kräver. Man får vara kreativ under en planläggningsprocess!

Som planläggare behöver Pensar vara neutral till vindkraft.

– Min roll är att se till att processen går rätt till och följer regler, riktlinjer och den lagstiftning som finns. Den absolut vanligaste frågan som kommer in handlar om hur bullret påverkar livsmiljön. Men även frågor som berör rekreation och hur naturen påverkas. Vindkraften är ett tema med många infallsvinklar, säger Pensar.

Artikeln har också publicerats i Pedersöre invånarforum på Facebook.