Aktuellt Resultatet för 2018: –1,9 miljoner euro
8.4.2019

Resultatet för 2018: –1,9 miljoner euro

Bokslutet för 2018 visar ett underskott på 1,9 miljoner euro. Resultatet är 2,2 miljoner sämre än 2017, och ligger 0,4 miljoner under budget.

Kommunstyrelsen behandlade bokslutet för 2018 på sitt sammanträde 8.4.2019. Bokslutet går nu vidare till revisorerna innan det tas upp i kommunfullmäktige i juni.

Rent allmänt är läget i kommunen stabilt och den ekonomiska aktiviteten hög. I ett nationellt perspektiv var arbetslösheten rekordlåg under fjolåret. Arbetslöshetsprocenten låg i medeltal strax under tre procent. Många företag utökade sin verksamhet och anställde ny personal under året.

Kommundirektören Stefan Svenfors konstaterar ändå i sin översikt att resultatet för 2018 ändå måste betecknas som oroande. Lägre skatteintäkter och högre kostnader för specialsjukvården är de största enskilda orsakerna till underskottet på 1,9 miljoner euro. Jämfört med föregående år försämrades resultatet med 2,2 miljoner euro. 

Nettodriftskostnaderna överskred budgeten med 0,2 miljoner. Skatterna och statsandelarna var i sin tur 0,4 miljoner euro lägre än budgeterat och minskade med totalt 1,1 miljoner euro jämfört med 2017.

Verksamhetsintäkterna minskade med 0,5 miljoner till 13,0 miljoner euro. Minskningen beror främst på att avbytarservicens volym minskade. Verksamhetskostnaderna ökade med 0,5 miljoner euro vilket motsvarar 0,7 procents ökning.

Årsbidraget blev 61 574,79 euro eller sex euro per invånare. Det är en försämring med 192 euro per invånare. Årsbidraget motsvarar bara tre procent av avskrivningarna – och en procent av investeringarna.

Pedersöre investerade 4,7 miljoner euro netto under 2018. Det är över en miljon mindre än 2017, men eftersom årsbidraget är jämförbart med noll, är finansieringsbehovet ändå en miljon större än föregående år. Den största enskilda investeringen var renoveringen och tillbyggnaden av Pedersheim.

Kommunen köpte mark för 0,23 miljoner euro och sålde tomter och fast egendom för 0,19 miljoner. Det satsades sammanlagt 0,9 miljoner på att bygga kommunalteknik (vägar) till kommunens detaljplaneområden.

Skuldsättningen ökade till 29,8 miljoner euro eller 2 707 euro per invånare. Soliditeten som visar kommunens förmåga att klara av sina förpliktelser på lång sikt sjönk till 47,80 procent. Kommunen avkortade gamla lån med 0,2 miljoner euro medan den kortfristiga skuldsättningen ökade med 2,7 miljoner euro.

Vid årsskiftet hade Pedersöre 687 anställda, vilket är åtta personer flera än året innan.

Räkenskapsperiodens underskott i koncernresultaträkningen är 1 560 472,00 euro.

Enligt kommundirektörens översikt visar fjolårets underskott att det är nödvändigt att vidta åtgärder som ökar Pedersöres intäkter och minskar driftsutgifterna. Det är också nödvändigt att se över investeringsplanen för att bromsa utvecklingen gällande kommunens skuldsättning.

Tilläggsuppgifter: Ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa, 06-7850 113