Ordningsregler för Purmo skola

Alla har rätt till en trygg studiemiljö. (29 § GrUtbl)

Allmänt

 • Jag mobbar inte eller använder våld i skolan. Alla former av mobbning,
 • våld och kränkande beteende är förbjudna.
 • Jag stöder inte den som retas eller mobbar.
 • Jag berättar för en vuxen om jag själv eller någon annan blir retad eller mobbad.
 • Jag ber en vuxen om hjälp då jag känner mig hotad eller om jag råkar i en konfliktsituation.
 • Jag följer lärarnas och den övriga personalens instruktioner.
 • Jag följer instruktioner från skolskjutsens chaufförer.
 • Jag får inte utan lärares tillstånd avlägsna mig från skolområdet.
 • Jag använder inte utan lärares tillstånd telefon eller andra elektroniska apparater.
 • Jag får inte skada annans eller skolans egendom.
 • Jag är ärlig och talar sanning.
 • Jag är hjälpsam, artig och talar ett vårdat språk.
 • Jag använder inte svordomar eller fula ord.
 • Jag respekterar alla i vår skola.
 • Jag utsätter inte mig själv eller någon annan för farliga situationer.
 • Jag ansvarar själv för pengar, telefoner och andra värdesaker som jag eventuellt har tagit med mig till skolan.
 • Jag äter inte godis eller tuggar tuggummi under skoltid.

Inomhus

 • Jag springer inte inomhus.
 • Jag står lugn och tyst i kö.
 • Jag hänger upp mina ytterkläder och ställer uteskorna snyggt på anvisad plats.
 • Jag använder inte mössa inomhus.
 • Jag går direkt ut på rast när lektionen är slut.
 • Jag förvarar sportutrustning på den plats som min lärare har visat mig.
 • Jag vistas inte i klassrum, korridorer eller omklädningsrum på raster eller efter skolan.

Under lektionerna

 • Jag kommer i tid till lektioner och andra samlingar.
 • Jag har gjort mina läxor och har mina böcker och andra skoltillbehör med mig.
 • Jag koncentrerar mig och gör mitt bästa.
 • Jag ger mina kamrater arbetsro.
 • Jag håller reda på mina egna saker och låter mina kamraters saker vara i fred. Jag är aktsam om skolans materiel och hjälper till att hålla klassrummet snyggt.
 • Jag har med mig lämpliga gymnastikkläder och lämplig utrustning.
 • Jag använder inte skolans maskiner, apparater och instrument utan lärares tillstånd.

I matsalen

 • Jag står lugnt och tyst och väntar på min tur.
 • Jag iakttar gott bordsskick.
 • Jag ger andra matro.
 • Jag uppträder trevligt vid matbordet.

På skolgården

 • Jag kastar snöbollar endast när det är tillåtet och på anvisad plats.
 • Jag kastar inte isklimpar, kottar, stenar, käppar eller andra föremål som kan skada någon.
 • Jag använder hjälm när jag är på isen.
 • Jag för den utrustning som jag använt under rasten till sin rätta plats (till exempel bollar).
 • Jag åker pulka endast i slänten mot idrottsplanen.
 • Jag använder hopprep endast till att hoppa med och inte till exempel i gungor och klätterställningar
 • Jag leker inte mellan bilar.
 • Jag klättrar inte i träd eller på tak eller på rinkens sarg.
 • Jag tar inte med mig kort eller spel där man byter till sig eller köper saker av varandra.
 • Jag ställer min cykel på cykelparkeringen
 • Jag cyklar inte på skolgården under skoltid.

Skoltid

Till skoltid räknas lektioner, raster och klubbar, fester och verksamhet utanför skolan som nämns i skolans arbetsplan. Skoldagen avslutas alltid på skolområdet eller på annan, i arbetsplanen nämnd plats, som läraren anvisar.

Frånvaro

Jag får inte vara borta från skolan utan lov. Vårdnadshavare skall meddela skolan när jag är frånvarande.