Ilppa

En anmälan via ilppa kan göras både för de som är anmälningspliktiga enligt livsmedelslagen och de som är anmälningspliktiga enligt hälsoskyddslagen. Mera information om vilka verksamheter som ska anmälas enligt hälsoskyddslagen kan hittas här, mera information om verksamheter som ska anmälas enligt livsmedelslagen kan hittas här. Ta kontakt med Miljöhälsan om du är osäker på om din verksamhet ska anmälas!

Företagaren skall lämna en skriftlig anmälan senast 4 veckor innan verksamheten inleds. Anmälan lämnas också om verksamheten väsentligt förändras. För behandling av anmälan uppbärs en avgift.

Ifall verksamheten läggs ned eller verksamhetsidkaren byts skall hälsoinspektionen underrättas om detta via blankett eller fritt formulerat per e-post, telefon eller brev.
För att starta en anläggning som hanterar kött eller fisk skall livsmedelsföretagaren ansöka om godkännande enligt ett skilt förfarande. 

Vid inledande av, väsentlig ändring av och avslutande av registrerad livsmedelsverksamhet (t.ex. bagerier, försäljning eller servering av livsmedel eller regelbunden utomhusförsäljning) kan du även använda den elektroniska tjänsten ilppa.

I ilppa kan man för tillfället inte anmäla en livsmedelslokal som kräver godkännande (anläggning) och inte heller verksamhet som innebär primärproduktion av livsmedel.

Anläggningar som levererar hushållsvatten, verksamhet som tar hushållsvatten med egna anordningar för användning som ett led i offentlig eller kommersiell verksamhet eller en vattentäkt eller vattencistern som är i gemensam användning om vatten tas med vattenanvändarnas egna anordningar för att användas som hushållsvatten (för sammanlagt minst 50 personers behov eller minst 10 kubikmeter per dygn) kan inte heller anmälas via ilppa.

Innan du gör anmälan behöver du följande

  1. En Suomi.fi-fullmakt som gäller det före-tag för vars räkning du vill göra anmälan.
  2. Uppgifter om var din verksamhet är be-lägen samt om verksamhetens art och omfattning.
  3. I verksamhet som är förenlig med hälsoskyddslagen åtminstone följande bilagor: planritningen, uppgift av byggnadstillsynsmyndigheten om lokalens användningsändamål, samt om eventuella andra tillstånd/anmälningar som är an-hängiga. Därtill kan den lokala tillsynsmyndigheten be övriga utredningar, planer och ritningar.
  4. Vid verksamhet enligt livsmedelslagen är planritningen en obligatorisk bilaga. När det gäller tillsynen kan följande bilagor också vara nödvändiga: plan för egenkontroll, uppgift av byggnadstillsynsmyndigheten om lokalens användningsändamål, uppgift om eventuella andra tillstånd/anmälningar som är anhängiga och en utredning om ventilationen. Därtill kan den lokala tillsynsmyndigheten be om andra redogörelser, planer och ritningar.

Hur handläggningen av ärendet framskrider

  1. Anmälan kommer in till din regionala tillsynsenhet, i viken inspektören går igenom anmälan. Inspektören granskar att informationen är tillräcklig för registrering av verk-samheten, och kan vid behov be om tilläggsuppgifter.
  2. Verksamheten som du anmält registreras och tillsynsenheten skickar intyg över att anmälan handlagts. Efter handläggningen se du i ilppa de uppgifter om verksamhetsstället som du anmälde eller de ändringar som gjorts i anmälan. Du ser också uppgifterna om de verksamheter som du anmält tidigare. Handläggningstiden varierar från en tillsyn-senhet till en annan.
  3. Oftast inspekterar inspektören verksamheten då den börjat eller senast inom 12 månader efter att anmälan mottagits. Vanligtvis kom-mer inspektören överens med dig i förväg om tidpunkten för den första inspektionen.4. Handläggningen av anmälan, första inspektionen samt i fortsättningen övriga inspektioner som följer tillsynsplanen är avgiftsbelagda.

Anvisningar för Suomi.fi-identifiering samt hur fullmakter ges

Innan du kan logga in till ilppa-applikationen måste du ha en fullmakt som ges av företagets officiella representant i Suomi.fi-tjänsten. Mera information om vem som ger behövlig fullmakt och hur det går till finns i Suomi.fi-tjänsten och på Livsmedelsverkets hemsida.

 

Anmälningsblanketter för verksamheter som inte kan anmälas via ilppa

Blankett för anmälning av primärproduktion

Blankett för ansökan om godkännande av livsmedelslokal

Blankett för ansökande om godkännande av vattenverk