Aktuellt Föreslå idéer för medborgarbudgeten 2024
27.2.2024
En flygbild över idrottscentret i Bennäs. Där syns parkeringen, ishallen och fotbollshallen. Text på bild: Medborgarbudget. Osallistuva budjetointi. Kom med ditt förslag senast 15.3. Jätä ideasi 15.3 mennessä.

Idéjakten pågår 27 februari–15 mars 2024.

Föreslå idéer för medborgarbudgeten 2024

Pedersöre kommun inleder sin andra medborgarbudget. Var med och påverka! Medborgarbudgeten ger kommuninvånarna möjlighet att bestämma hur de reserverade budgetmedlen på 10 000 euro i årets budget ska användas.

Idéer samlas in via ett elektroniskt formulär fram till den 15 mars: Idéenkät för Pedersöres medborgarbudget 2024.

Vi välkomnar alla typer av förslag som främjar kommuninvånarnas välmående och trivsel. 

Kriterier

Idéerna som skickas in behöver uppfylla vissa krav.

  1. Idén ska kunna genomföras med det anslag som finns för medborgarbudgeten (2024: 10 000 euro)
  2. Idén ska gälla en investering, tjänst eller evenemang eller dylikt som syftar till öka kommuninvånarnas trivsel och välmående.
  3. Idén ska gynna ett icke-vinstgivande, allmännyttigt syfte
  4. Idén ska kunna förverkligas i kommunen
  5. Kommunen ska ha befogenheter att förverkliga idén (gäller inte t.ex. privata markområden)
  6. Idén ska inte strida mot gällande plan eller beslut av något av kommunens behöriga organ
  7. Idén ska följa Finlands lag
  8. Det förverkligade ändamålet ska kunna underhållas av kommunen utan nya betydande kostnader.

Medborgarbudgeten 2024 framskrider i skeden

Skede 1: 27.2–15.3 Idéjakt

Vi samlar in idéer från allmänheten via en öppen webbenkät. Idégenereringen pågår 27 februari–15 mars 2024.

Förslag kan lämnas in av både fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende i kommunen.

Det är möjligt att lämna in flera förslag.

Lämna in ditt förslag här: Idéenkät för Pedersöres medborgarbudget 2024.

Idégivarens namn publiceras inte i samband med idén. Kontaktuppgifter ska uppges så att urvalsgruppen kan begära ytterligare information vid behov.

Skede 2: 18.3–28.3 Genomgång av förslag

Kommunens tjänstemän går igenom förslagen, gör en preliminär kostnadsberäkning och väljer ut 5–10 förslag som går vidare till omröstning. Idéer som inte uppfyller utvärderingskriterierna beaktas inte.

Vi prioriterar förslag som gäller sådant som inte ingår i kommunens normala verksamhet.

År 2023 gick medborgarbudgeten till en ny frisbeegolfbana i Lappfors. I år prioriterar vi i första hand förslag som inte anknyter till liknande ändamål.

Skede 3: Omröstning 2–16.4 2024

Kommuninvånarna kan rösta på sitt favoritförslag under två veckor, 2–16.4. Fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende i kommunen får delta i omröstningen. I omröstningsenkäten finns en punkt där personen anger kontaktuppgifter och godkänner att hens personuppgifter insamlas, för att möjliggöra en kontroll att personen uppfyller kriterierna.

Skede 4: Publicering av resultat och genomförande

Det förslag som får flest röster av kommuninvånarna tillkännages på kommunens webbplats och i kommunens sociala mediekanaler i maj 2024. Förverkligandet sker sommaren 2024 eller enligt den tidtabell som genomförandet kräver.

Deltagande budgetering eller medborgarbudgetering är en arbetsmetod där invånarna deltar i beslutsprocessen, i det här fallet genom att påverka hur en summa pengar ska användas. Målsättningen är att öka kommuninvånarnas möjligheter att vara delaktiga och påverka, samt att utöka dialogen mellan invånarna och kommunen.

Tilläggsuppgifter ger:

Ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman, tel. 040-1320 600, kennet.nyman@pedersore.fi.