Aktuellt Nu är det möjligt att kommentera Purmo vindkraftspark
2.6.2021

Nu är det möjligt att kommentera Purmo vindkraftspark

Nu kan allmänheten bekanta sig med och kommentera ABO Winds planer på att etablera en vindkraftspark i Purmo.

ABO Wind Ab planerar bygga högst 44 nya vindkraftverk i projektområdet i Purmo. De planerade vindkraftverken har en höjd på högst 300 meter och en enhetseffekt på under 10 MW, vilket innebär att den totala effekten skulle vara uppskattningsvis under 440 MW. Purmo vindkraftspark omfattar en yta på cirka 5 100 hektar. Enligt planen kommer den el som produceras i vindkraftsparken att överföras till det riksomfattande nätet via en kraftledning på 400 kV.

Projektområdet ligger i Pedersöre kommuns sydvästra del. Tätorterna Lillby och Purmo ligger på den västra sidan av projektområdet på cirka 2 kilometers avstånd. Karta i jpg-format  Karta (PDF, 5,6 MB)

Läs mer: Purmo vindkraftspark i korthet

Pedersöre kommmun har börjat göra upp en delgeneralplan för Purmo vindkraftspark. Nu läggs både programmet för deltagande och bedömning (PDB) och programmet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) för Purmo vindkraftspark till påseende.

Program för deltagande och bedömning

PDB är framlagt till påseende 2.6–15.8.2021 och det är möjligt att framföra skriftliga synpunkter under den tiden till e-postadressen registraturen@pedersore.fi.

Handlingarna finns till påseende på tekniska avdelningen, Öjesvägen 74 i Lövö, i kommungården, Skrufvilagatan 2 i Bennäs och i huvudbiblioteket, Mjölvägen 1 i Bennäs samt här på kommunens webbsida Pågående planärenden.

Tilläggsinformation fås av planläggaren Anna-Karin Pensar, tfn 785 0324 eller 044 755 7619, e-post: anna-karin.pensar@pedersore.fi (semester 21–24.6 och 5.7–8.8).

Purmo vindkraftspark, Program för deltagande och bedömning, PDF 2,5 MB

Programmet för miljökonsekvensbedömning

MKB-programmet, som övervakas av NTM-centralen i Södra Österbotten, är framlagt till påseende 2.6–30.7.2021. Papperversionen av MKB-programmet är tillgänglig under öppettiderna i:

 • Pedersöre kommungård, Skrufvilagatan 2, Bennäs
 • Pedersöre tekniska avdelning, Öjesvägen 74, Bennäs
 • Pedersöre huvudbibliotek, Mjölvägen 1, Bennäs
 • Nykarleby stadshus, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby
 • Nykarleby stadsbibliotek, Topeliusesplanaden 10, Nykarleby
 • Kauhava stadshus, Kauppatie 109, Kauhava och
 • Kauhava huvudbibliotek, Kauppatie 88, Kauhava.
 • elektroniskt på Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst på adressen www.miljo.fi/purmovindkraftMKB från och med 1.6.2021

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 30.7.2021 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby. I åsikterna och utlåtandena ska man hänvisa till diarienummer EPOELY/596/2021.

Purmo vindkraftspark, Program för miljökonsekvensbedömning, PDF, 11 MB

Informationsmöten

Tisdagen den 15.6 kl. 18.00 kan allmänheten delta i ett elektroniskt, allmänt möte via Teams. På mötet presenteras den kommande planprocessen och programmet för miljökonsekvensbedömningen. På plats finns representanter från Pedersöre kommun, MKB-kontaktmyndigheten NTM-centralen i Södra Österbotten, ABO Wind och konsulten FCG.

Länken till mötet: Click here to join the meeting

Mer information hur man ansluter sig till mötet finns här: Anvisningar för deltagande i Teamsmöte 15.6.

Torsdagen den 17.6 kl. 12–20 har invånare möjlighet att diskutera projektet enskilt med kommunens planläggare, ABO Wind och konsulten FCG i Purmogården, Purmovägen 320. Vi beaktar coronarestriktionerna, och vid behov ber vi deltagare vänta på sin tur utomhus och beakta säkerhetsavstånd.

 

Vad är programmet för deltagande och bedömning?

PDB är ett dokument som beskriver hur planläggningsprocessen går till, hur tidtabellen ser ut och vem som berörs av projektet. Det innehåller också målsättningar och beskriver planområdets omfattning.

Man bedömer också preliminärt vilka konsekvenser vindkraftsparken har och vad som borde göras. Programmet för deltagande och bedömning kan vid behov kompletteras under planeringens gång.

Vad är programmet för miljökonsekvensbedömning?

Programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) är en plan för hur miljökonsekvensbedömningen för den planerade vindkraftsparken i Purmo ska genomföras. I processen identifierar, bedömer och beskriver man projektets sannolika betydande miljökonsekvenser.

Nedan listas de viktigaste miljökonsekvenser som ska utredas för Purmo vindkraftspark och parkens elöverföring. Delområden som betonas särskilt i konsekvensbedömningen anges med fet stil:

 • konsekvenser för människans hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
 • konsekvenser för landskapet och den byggda kulturmiljön; landskapskonsekvenser för de närmaste byarna och den övriga närliggande bebyggelsen
 • bullerkonsekvenser och skuggeffekter
 • förhållande till landskapsplaneringen
 • konsekvenser för fåglar: värdefulla arter, flyttfåglar
 • elöverföringens konsekvenser för naturen, landskapet och jord- och skogsbruket
 • samverkan med andra projekt
 • konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen
 • konsekvenser för fornlämningar
 • konsekvenser för naturmiljön på byggnadsplatserna
 • konsekvenser för fåglar
 • konsekvenser för djur och arter som ingår i bilaga IV a i habitatdirektivet

Projektets konsekvenser bedöms för hela dess livscykel, det vill säga för en period på cirka 50 år. Vindkraftsparkens och elöverföringens konsekvenser bedöms för byggnads- och driftstiden och de konsekvenser som uppstår i sambad med nedläggningen beaktas. Elöverföringens konsekvenser bedöms på samma nivå som vindkraftsparkens konsekvenser.

I MKB-programskedet undersöker man det maximala antalet kraftsverk som man teoretiskt kan placera på projektområdet utgående från förutredningsuppgifterna. Vindkraftverkens placering kan vid behov preciseras på basis av de utredningar och modelleringar som görs samt den respons som kommer in. Antalet kraftverk kan också ändras i den fortsatta planeringen och planläggningsprocessen.

De alternativ som bedöms för vindkraftsparkens förverkligande är:

ALT 0: Nya vindkraftverk byggs inte. Motsvarande mängd el produceras med andra metoder.

ALT 1: I projektområdet byggs sammanlagt högst 44 nya vindkraftverk med en enhetseffekt på under 10 MW. Vindkraftverkens totala höjd är högst 300 meter.

ALT 2: I projektområdet byggs sammanlagt högst 44 nya vindkraftverk med en enhetseffekt på under 10 MW. Vindkraftverkens totala höjd är högst 250 meter.

Alternativ för elöverföringen:

ALT 1: En 22,4 kilometer lång kraftledning på 400 kV från projektområdet till Jussila elstation.

ALT 2: En 22,9 kilometer lång kraftledning på 400 kV från projektområdet till Jussila elstation.

ALT 3: En 23,4 kilometer lång kraftledning på 400 kV från projektområdet till Jussila elstation.

I alla alternativ behövs dessutom en 7,1 kilometer lång samlingsledning på 400 kV i den västra kanten av projektområdet.

Tilläggsuppgifter ger:

Projektansvarig: ABO Wind Oy, Markus Ehrström, tel. +358 400 42 88 23, markus.ehrstrom@abo-wind.fi, 12-30.7 Sanna Moliis, tfn +358 50 544 8533, sanna.moliis@abo-wind.fi.
MKB-konsulten: FCG Finnish Consulting Group Oy, Marja Nuottajärvi (om MKB) tel. 041 730 2454, marja.nuottajarvi@fcg.fi och Kristiina Salomaa (delgeneralplanen), tel. 044 298 2006, kristiina.salomaa@fcg.fi.
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403, elina.venetjoki@ely-keskus.fi.
Om PDB: planläggaren Anna-Karin Pensar, tel. 06–7850 324 eller 044 755 7619, anna-karin.pensar@pedersore.fi.