Aktuellt Pedersöre investerar för 12 miljoner euro år 2022
29.11.2021
En skiss som visar Axåkers skola uppifrån, med delar av parkeringen och skolgården inräknad.

Nya Axåkers skola i Bennäs är en av de stora investeringarna som inleds i Pedersöre nästa år.
Skolan byggs för elever från Bennäs, Sundby, Östensö och Katternö.

Pedersöre investerar för 12 miljoner euro år 2022

Nästa år inleder Pedersöre två skolbyggen och en köksrenovering i Sursik skola samt inrättar sex nya befattningar eller tjänster. Budgetförslaget för 2022 är offensivt och framtidsinriktat – utmaningen ligger i den kraftigt ökande skuldbördan.

Kommunstyrelsens budgetförslag för 2022 och ekonomiplan för 2023–24 innehåller några nya element som sätter sin prägel på verksamhetens omfattning och kommunens siffror. Vid årsskiftet tar Pedersöre över ansvaret för regionens miljöhälsovård och enbart den biten ökar de totala driftskostnaderna med 1,15 miljoner euro. Vid samma tidpunkt inleder samkommunen Österbottens välfärdsområde sitt värv.

– Välfärdsområdet innebär en betydande kostnadsstegring på fyra procent jämfört med årets prognostiserade nivå för hälso- och sjukvården, säger ekonomi- och utvecklingsdirektören Jan-Erik Backa.

Orsaken är högre hyresnivå, löneharmoniseringar, ny verksamhet och större administration i den nya organisationen.

Dessutom märks den ökande dagvårdsbenägenheten i Pedersöre på så sätt att kostnaderna för småbarnspedagogiken ökar med nästan 0,8 miljoner euro.

– Fler barn innebär mer personal, dessutom öppnar vi en ny dagisavdelning i Östensö, säger Backa.

Dagisavdelningen placeras i en hyrd modul intill Östensö skola.

Pedersöre budgeterar också för flera nyanställningar. Personalprogrammet innehåller en biträdande planläggare för tre år, en ny befattning som skolcoach i Sursik, en ettårig kansliresurs, en projektingenjör för tre år inom den tekniska sektorn och två skolpsykologer, som från och 1.8.2022 övergår till välfärdsområdet.

Arbetslösheten i kommunen steg under coronautbrottet i fjol, men sysselsättningen har återhämtat sig snabbt och är på samma låga nivå som före pandemin. Under hösten 2021 låg arbetslöshetsprocenten på 2,1 procent. I ljuset av de siffrorna borde det finnas potential för en befolkningsökning eftersom företagen i kommunen behöver mer arbetskraft.

– Men befolkningsökningen har inte varit helt i linje med förväningarna, vilket står i bjärt kontrast till arbetmarknadsläget, konstaterar Backa.

De senaste åren har invånarantalet ökat med i genomsnitt 25 personer, medan kommunen hoppats på det dubbla.

Skatteintäkterna för 2022 beräknas uppgå till sammanlagt 39,8 miljoner euro, vilket är en ökning på cirka 700 000 euro jämfört med det förväntade resultatet 2021. Även statsandelarna beräknas öka med cirka 1,5 miljoner jämfört med 2021, till totalt 31,5 miljoner euro.

Ser man bara på helheten innehåller budgeten för 2022 ett litet överskott som i praktiken kan betecknas som ett nollresultat.

De stora utropstecknen finns främst på investeringssidan och hur de påverkar skuldbördan. Investeringsbudgeten uppgår till 12 miljoner euro och där finns anslag för nya Axåkers skola i Bennäs (år 2022: 4,75 miljoner euro, år 2023: 3,3 miljoner euro) och det första skedet av Sandsund skola (år 2022: 2,95 miljoner euro, år 2023: 4,6 miljoner euro. Dessutom ska köket i Sursik renoveras och byggas till för totalt 2,6 miljoner euro de kommande åren. Projektet inleds 2022 med ett anslag på 0,5 miljoner. Bland investeringarna finns också anslag för det pågående vägprojektet i Edsevö, där kommunens andel uppgår till max 1,7 miljoner.

De stora investeringarna leder till att skuldbördan ökar kraftigt, speciellt på kort sikt. Årsbidraget på 2,5 miljoner euro utgör 100 procent av avskrivningarna, men täcker endast 21 procent av investeringarna. Det innebär att skuldsättningen ökar med drygt 9 miljoner euro på ett år. 

– På två år ökar lånen med 50 procent, 2021–2023. Då har vi i och för sig haft en del investeringar på paus, vi skulle ha börjat bygga den nya skolan i Bennäs redan i år. Men det är en kraftig ökning av skuldsättningen som måste följas av flera återhämtande år. År 2024 ska skuldbördan inte öka, säger Backa.

Kommundirektören Stefan Svenfors ser investeringsbudgeten som utmanande, men oundviklig.

– Skolbyggena måste förverkligas nu, säger han.

En detalj i budgetförslaget är att föreningsbidragen som delas ut av kultur- och fritdisnämnden höjs med 7,8 procent nästa år.

– Det är en engångsgrej som dels innehåller indexjustering med 1,5 procent och dels en coronakompensation till föreningarna, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Det är kommunfullmäktige som har det sista ordet om budgeten. Fullmäktige håller sitt budgetmöte tisdagen den 7 december.

Nyckeltal i budgetförslaget 2022

 • Befolkning per 31.12:11 225 personer. Prognos 2021: 11 200 personer.
 • Skatteprocent:21 procent (oförändrad).
 • Skatteinkomster:39,8 miljoner euro. Prognos 2021: 39,1 miljoner euro.
 • Skatteinkomster per invånare:3 541 euro. Prognos 2021: 3 491 euro.
 • Statsandelar:31,5 miljoner euro. Prognos 2021: 30,2 miljoner euro.
 • Statsandelar per invånare:2 806 euro. Prognos 2021: 2 696 euro.
 • Årsbidrag:2,5 miljoner euro. Prognos 2021: 2,6 miljoner euro.
 • Årsbidrag per invånare:224 euro. Prognos 2021: 236 euro.
 • Årsbidraget i procent av avskrivningarna:  Prognos 2021: 113.
 • Investeringar (netto):11,8 miljoner euro. Prognos 2021: 4,5 miljoner euro.
 • Investeringarnas inkomstfinansiering i procent: Prognos 2021: 59.
 • Överskott:0,05 miljon euro. Prognos 2021: 0,3 miljoner euro.
 • Lån (31.12):44,3 miljoner euro. Prognos 2021: 35 miljoner euro.
 • Lån per invånare (31.12):3 947 euro. Prognos 2021: 3 125 euro.