Skolpsykolog

Skolpsykologen utreder olika typer av inlärningssvårigheter och annat som påverkar ditt mående och din skolgång. Skolpsykologen kan hjälpa dig med funderingar kring din psykiska hälsa. Till skolpsykologens uppgifter hör även att handleda föräldrar och skolans personal kring frågor om ungas utveckling och stödåtgärder.

Vad kan skolpsykologen hjälpa dig med?

  • svårigheter som rör skola eller inlärning
  • stötta vid låg skolmotivation 
  • hjälpa att ta dig igenom perioder av tunga tankar
  • hjälpa att klara av att hantera spänning, oro och ilska 
  • utreda t.ex. koncentration, ta reda på ditt bästa sätt att lära dig och minnas

Ifall det behövs testningar och utredningar kan din speciallärare, hälsovårdare eller kurator rekommendera skolpsykolog, men du och dina föräldrar kan också direkt kontakta skolpsykologen. Skolpsykologen kan även hjälpa elever vidare till specialsjukvården. Skolpsykologen skriver utlåtanden och kan göra en första bedömning av behovet av specialsjukvård men skolläkaren behövs för remiss vidare

Mera information finns på Österbottens välfärdsområdets webbsidor: 

https://osterbottensvalfard.fi/vara-tjanster/halsa-och-medicinska-tjanster/halsovardstjanster-for-barn-unga-och-familjer/