Barn & skola Skolornas eftis Avgift för morgon- och eftermiddagsvård

Avgifter för skolbarnens morgon- och eftermiddagsvård

Nya avgifter träder i kraft från 1.8.2020 enligt beslut av nämnden för utbildning och småbarnspedagogik 16.6.2020 § 39 

Morgon- och eftermiddagsverksamheten har en fast månadsavgift. Avgiften bestäms enligt hur många timmar/dag och dagar/månad barnet deltar i verksamheten.
Timmarna för morgon- och eftermiddagsverksamheten adderas ihop, max 6h/dag får användas.

Halva avgiften uppbärs om barnet på grund av egen sjukdom är borta från eftisverksamheten mer än 10 dagar under en kalendermånad.
Om frånvaron beror på barnets sjukdom och pågår en hel kalendermånad, uppbärs ingen avgift. 
Om barnet av någon annan orsak än sjukdom inte deltar i eftisverksamheten under en hel kalendermånad, uppbärs halva månadsavgiften.

Avgiften ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarnas underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter. Enligt Lag om grundläggande undervisning, 8 kap.48 f § (19.2.2016/127)
En fritt formulerad ansökan samt behövliga bilagor inlämnas till:
Yvonne Borgmästars
ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
tel 06 7850204
yvonne.borgmastars@pedersore.fi

Avgifter från 1.8.2020

1-10 dagar i månaden
Max 3h/dag = 76€
Max 4h/dag = 88€
Max 5h/dag = 100€
Max 6h/dag = 120€ 

Över 10 dagar i månaden
Max 3h/dag = 100€
Max 4h/dag = 120€
Max 5h/dag = 140€
Max 6h/dag = 160€ 

OBS!
Verksamheten  ordnas endast under skoldagar och börjar samma dag som skolåret inleds.
Vid behov av ändring gällande vårdtiden, lämnas en en ändringsansökan in elektroniskt. Ändringen träder i kraft från början av därpå följande månad.