Hembygden

Pedersöre är en kommun med gamla anor.

Pedersöre är en av ursprungskommunerna i Österbotten och sockennamnet Pedersöre finns nämnt i skrift redan 1348. I Pedersöre finns fornlämningar från olika tidsperioder. De äldsta härstammar från stenåldern. Följer man Utterleden, Pedersöres längsta vandringsled, upptäcker man Finlands största flyttblock, Lostenen och Hundbacka stenåldersboplats. I Forsby finns fina bronsåldersrösen och i Lillby finns en relativt orörd jättekyrka. Spår av vår yngre historia ses i varggropen i Ytteresse och flera tjärdalar i Esse och Purmo.

Hembygsarbetet är mångsidigt. Här finnns flera föreningsdrivna museér och hembygdsgårdar, engagerade forskargrupper och en förening för lokalhistoriska arkiv.

För den som är intresserad av lokalhistoria är hembygdssamlingen i huvudbiblioteket i Bennäs, kommunens lokalhistoriska arkiv och museerna föremålssamlingar en skattkista.

I Pedersöre finns också flera fina byggda kulturmiljöer av riksintresse. Museiverket, Byggda kulturmiljöer av riksintresse.