Välfärd Välfärdssektionen

Välfärdssektionen

Pedersöre har en välfärdssektion som är direkt underställd kommunstyrelsen. 

Sektionens främsta uppgifter är att främja det hälsoförebyggande arbetet i kommunen och följa upp den statistik som finns att tillgå om Pedersörebornas trivsel, välmående och hälsa och utgående från statistiken lyfta upp teman som bör behandlas.

Sektionen bevakar kommuninvånarnas intressen och tar initiativ till frågor som gäller social- och hälsovårdsservicen i kommunen gentemot välfärdsområdet.

Holmäng, Johanna, ordf.
Forsblom, Greger, viceordf.
Backlund, Christian
Lasén, Joakim
Roslund-Nordling, Camilla