Aktuellt Kommunstyrelsens beslut 10 juni
11.6.2019

Kommunstyrelsens beslut 10 juni

Kommunstyrelsen fattade bland annat följande beslut på sitt möte 10 juni.

Omdisponering av budgetmedel för oförutsedda projekt

I byggnadsprogrammet för 2019 finns ett anslag på 290 000 euro för det första skedet av renoveringen av den gamla delen i kommungården.

Arbetet påbörjas inte det här året, därför kan medlen omdisponeras till nya, oförutsedda projekt:

  • Landsbygdens hus, ombyggnad/omdisponering 145 000 euro
  • Överesse skola, sanering av golvbjälklag 85 000 euro

Renoveringen av C-avdelningen i Sursik skola har ett anslag på 130 000 euro. Eftersom arbetet inte kommer at kunna utföras i sin helhet i år kunde medel omfördelas för:

  • Sanering av golv vid YA, cirka 200 kvadratmeter 75 000 euro

Kommunstyrelsen godkände omdisponeringen och gav kommundirektören fullmakt att välja entreprenörer.

Höjning av aktiekapital, Fastighets Ab Bennäs Servicecentrum

Kommunstyrelsen beslöt att höja aktiekapitalet i Fastighets Ab Bennäs Servicecentrum genom en aktiekapitalplacering om 600 000 euro. Pengarna behövs för att delfinansiera renoveringen och ombyggnaden av fastigheten.

Efter renoveringen kommer hälsovårdsmottagningen att byta namn till Bennäs välfärdsstation.

Utlåtande om köptjänster, Kårkulla

Social- och hälsovårdsverket har begärt att medlemskommunerna i Jakobstads social- och hälsovårdsområde tar ställning till Social- och hälsovårdsverkets önskan att utreda om det är möjligt att ta över och i egen regi producera en del av de köptjänster som Kårkulla samkommun erbjuder på verkets område.

Kommunstyrelsens utlåtande:

Pedersöre kommun stöder alla åtgärder som siktar på att effektivera serviceproduktionen och åstadkomma en bättre samordning av tjänsteproduktionen, bättre klientstyrning inom social- och hälsovården och smidigare servicekedjor.

Pedersöre kommun förordar att social- och hälsovårdsverket med snabb tidtabell utreder möjligheterna att ta över och i egen regi producera en del av de köptjänster som Kårkulla samkommun ger på verkets område.

Inköp av aktielägenhet, Fastighets Ab Edsevögården

Kommunstyrelsen beslöt att Pedersöre löser in 2 261 aktier av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets aktier i Fastighets Ab Edsevögården för 12 500 euro. Aktierna ger kommunen dispositionsrätt till en 102 kvadratmeter stor lägenhet. Efter inlösningen äger kommunen hela fastigheten.

Byaföreningen Edsevö City rf hade anhållit om att få använda den lägenhet som varit i kyrkliga samfällighetens ägo. Kommunstyrelsen avslog föreningens anhållan eftersom kommunen har behov av fastigheten för sin egen verksamhet.