Vår skola

Specialundervisningen

Elever som har tal-, läs och skrivsvårigheter eller annat behov av extra hjälp får specialundervisning av skolans speciallärare. Undervisningen sker individuellt eller i smågrupp och företrädesvis i perioder då det visar sig ändamålsenligt. Det är viktigt att elevernas specialbehov uppdagas så tidigt som möjligt. På så vis kan man anpassa lärostoffet till elevens förmåga i ett tidigt skede och förhindra att skolgången blir alltför betungande.

Specialläraren jobbar mest med läs- och skrivinlärning, matematik samt talträning i åk 1 o 2.  I åk 3-6 är det främst elever med specifika läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter som får periodiserad specialundervisning.

Språkundervisningen

Undervisning i finska sker i alla årskurser. Engelska undervisningen påbörjas fr.o.m. årskurs fyra.

Stödundervisningen

Stödundervisning kan ges åt elever som p.g.a. frånvaro, inlärningssvårigheter eller av andra orsaker behöver extra hjälp i något läroämne.

Stödundervisning för invandrare

För elever som flyttat till Finland från utlandet, kan ordnas extra stödundervisning för att underlätta anpassningen till vår skolas lärokurs.

Betyg

Utvecklingssamtal på höstterminen baserad på elevens självvärdering på alla klasser.

Åk 1-2 verbal bedömning.

Åk 3-6 mellanbetyg och läsårsbetyg med sifferbedömning

Lägerskola – skolresa

I åk 6 genomförs en två dagars cykellägerskola i Purmo med övernattning i Lostugan. Sammanlagt cyklar eleverna ca 70 km under två dagar.

I maj åker skolan på skolresa. Skolan strävar efter att variera resmålen. De senaste åren har åk 5 och 6 gjort en längre resa till Uleåborg och Tietomaa. Resan har ordnats vartannat år.

Idrottstävlingar

Under skolåret deltar Purmo skola vanligtvis i kommunens tävlingar i friidrott, fotboll, ishockey och skidning. Om intresse och underlag finns kan skolan delta i Stafettkarnevalen.

Utöver dessa tävlingar finns det möjligheter för elever delta i bl.a. SFSI-mästerskapen i simning, skidning, friidrott

Klubbverksamhet

Olika slags klubbverksamhet kan ordnas under läsåret. Ledare för klubbverksamheten kan vara lärare, 4H, föräldrar, församlingar mm. Längden på kursen och utbudet varierar från år till år.

Frånvaro från skolan

Om en elev är frånvarande från skolan behöver skolan alltid meddelas. Det är också bra att meddela orsaken till frånvaron speciellt om det gäller smittsamma sjukdomar, t.ex. maginfluensa, vattkoppor.

 Meddela skolan om sjukfrånvaro genom Wilma, genom att ringa 06-7850529, skicka sms åt klassläraren eller sända e-post till purmo.skola@pedersore.fi

 Skolan beviljar också frånvaro av andra skäl. Klassläraren beviljar ledighet för 1 – 5 dagar. Rektorn beviljar längre ledighet. Anhållan om frånvaro kan nu göras på Wilma. Blankett fås också från skolans hemsida eller av skolans lärare. Ansök om rätt till frånvaro i god tid. Eleven befrias från skolgång, inte från läroplikten. Innan ledigheten bör eleven komma överens med sina lärare om arbetsuppgifter, provarrangemang m.m.

Anhållan om lov från skolan blankett (pdf 1,5 mb)

Adressförändringar

Det är ytterst viktigt att vi så snabbt som möjligt får uppgifter om adressförändringar och nya telefonnummer. Glöm inte att meddela eventuellt nytt telefonnummer till din arbetsplats.

Klädsel etc.

Vi önskar från skolan att eleverna klär sig lämpligt enligt väderförhållanden. För utegymnastiken behövs lämpliga skor och kläder. Innegymnastikkläder kan förvaras i skolan under hela läsåret.

Ersättning i fall av olycka

Eleverna är försäkrade från skolan för skador som inträffar under skoltid eller på vägen till och från skolan.

Mobiltelefoner

Eleverna är personligen ansvariga för sina mobiltelefoner i skolan. Telefonen skall under skoldagen förvaras i skolväskan. Om eleven behöver ringa ges lov av läraren. Vid speciella evenemang som t.ex. lägerskola, olika idrottstillfällen och resor ges särskilt lov av läraren ifall telefonen får användas mer fritt.

Tidigare har sagts att telefonen bör vara på ljudlös funktion eller helt avstängd. Dataansvariga på Pedersöre kommun rekommenderar att telefonen är helt avstängd eller på flygplansläge och inte bara på ljudlöst läge under skoltid. Det är onödigt att alla i klasserna utsätts för extra strålning när det går att undvika. Fundera därhemma på hur man sätter på och av flygplansläge/avstängning.

Skolskjutsar

Purmo skolas skjutstelefon / Louise               044 762 6991

Tommys Taxi / Eklund Tommy                      050 088 8534

Holmströms Taxi  (Kari)                               050 379 2995           

Mantelan Liikenne (Fanni)                              040 140 7121

Elevvård

Regelbundna elevvårdsgruppmöten hålls i skolan ca en gång per månad. Där deltar skolpsykologen, skolkuratorn, skolhälsovårdaren, specialläraren, rektorn samt berörda klassföreståndare.

Kurator

Information och kontaktuppgifter till skolkuratorn finns på
Österbottens välfärdsområdets websidor

Skolhälsovård

Information och kontaktuppgifter till skolhälsovården finns på
Österbottens välfärdsområdets websidor

Skol- och studerandehälsovårdens telefonrådgivning
måndag - fredag 8.00-9.00, Tel. 067861235

Mobbningsförebyggande arbete

I Purmo skola använder vi Kiva Skola-programmet mot mobbning.

Om du misstänker att ditt barn utsätts för mobbning eller om du har orsak att misstänka att hon eller han mobbar någon annan, ska du ta kontakt med skolan.

Tala med ditt barn om mobbning, även om hon eller han varken blir utsatt eller mobbar andra. Det är viktigt att vi tillsammans med våra barn funderar över hur man ska göra om man upptäcker att någon i skolan blir mobbad!

Bekanta er gärna med programmet på www.kivaskola.fi

Om du väljer ikonen ”Föräldrar” på www.kivaskola.fi kan du läsa föräldrahandboken som ingår i Kiva Skola-programmet!

Samarbete hem – skola

Skolan har registrerad Hem & Skola förening med aktiva föräldrar.