Aktuellt Pedersöres bokslut visar ett överskott på två miljoner
26.3.2024
Axåkers skola fotograferad från vägen. Omgivande fält syns också.

Axåkers skola blev klar inför skolstarten hösten 2023. Bygget var en av de stora investeringarna i kommunen under fjolåret.

Pedersöres bokslut visar ett överskott på två miljoner

År 2023 blev ett stabilt år för Pedersöre i ekonomiska termer. Bokslutet visar ett överskott på drygt 2,2 miljoner euro, vilket är 1,5 miljoner bättre än den ursprungliga budgeten för 2023.

Det är hyggliga siffror, konstaterar kommundirektören Stefan Svenfors.

– Resultatet beror främst på eftersläpningar i utbetalningen av skatteinkomster. Men fjolåret gick bra, och det behövs med tanke på de stora investeringarna vi gör, säger Svenfors.

Skatteinkomsterna och statsandelarna 2023 uppgick till sammanlagt 39,3 miljoner euro och det är drygt tre miljoner mer än budgeterat. Orsaken finns i huvudsak i ökade skatteinkomster på tre miljoner från tidigare år, de så kallade skattesvansarna som Svenfors nämner.

Nettodriftskostnaderna var 0,4 miljoner högre än budgeterat och beror främst på att köptjänsterna ökade.

Verksamhetsintäkterna minskade med 2,2 miljoner euro jämfört med föregående år, till 13,7 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna minskade med 37,1 miljoner euro. Minskningarna beror i huvudsak på att en del av kommunens intäkter och kostnader har flyttats över till Österbottens välfärdsområde i och med social- och hälsovårdsreformen.

Bruttoinvesteringarna uppgår till hela 16,2 miljoner euro (netto 15,9 miljoner). Det är en hög siffra för en kommun av Pedersöres storlek, och 7,2 miljoner euro större än 2022. Årsbidraget, det vill säga de pengar kommunen har kvar efter att löpande utgifter är betalda, uppgår till 4,9 miljoner euro. Årsbidraget täcker 31,4 procent av investeringarna, vilket i sin tur innebär att kommunens skuldsättning fortsätter att öka. År 2023 ökade skuldsättningen med 14 miljoner euro, och blev totalt 47,0 miljoner euro eller 4 182 euro/invånare.

De största enskilda investeringerna var byggandet av Sandsund skolas första skede och att färdigställa Axåkers skola i Bennäs. Kommunen köpte mark för 0,5 miljoner euro och sålde tomter och fast egendom för 0,1 miljoner euro. Pedersöre satsade också 1,0 miljoner euro på kommunaltekniken (vägar) på olika detaljplaneområden.

Invånarantalet ökade med 17 personer till 11 223 personer.

Arbetslösheten håller sig på en fortsatt rekordlåg nivå. Medeltalet för arbetslöshetsprocenten låg på 2,2 procent under året.

Kommunen hade totalt 731 anställda vid årsskiftet, vilket är en ökning med 12 personer jämfört med tidigare år. Där ingår alla ordinarie hel- och deltidsanställda, vikarier, sysselsättningsanställda och övrig visstidsanställd personal. I statistiken ingår inte medborgarinstitutets timlärare. Sjukfrånvaron sjönk med 4,4 dagar per person till 13,86 dagar per person.

De största framtida utmaningarna för kommunen ligger i att hantera investeringstrycket och att effektivera driften för att möta konjunktursvängningar, både vad gäller skatteintäkter och statsandelar.

– Det är oklart hur statsandelsreformen kommer att påverka Pedersöre och hur skatteinkomsterna flyter in framöver. Ränteläget är fortsatt högt, så de stora utmaningarna ligger framåt i tiden, säger Svenfors.

Kommunstyrelsen behandlade bokslutet i måndags och för det till kommunfullmäktige för godkännande.

Tilläggsinformation ger:

kommundirektören Stefan Svenfors, stefan.svenfors@pedersore.fi, 050-512 0420,
ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman, kennet.nyman@pedersore.fi, 040-1320 600