Aktuellt Vindkraftsstrategi startar med kommunikation
26.2.2021
En hand håller i en telefon. Vid sidan om finns symboler för olika sociala medieplattformar.

Vindkraftsstrategi startar med kommunikation 

Nu är vi igång med en kommunikationsstrategi kring vindkraft. Miljöministeriet beviljade Pedersöre kommun medel för det ändamålet och nu ser vi över hur vi jobbar med vindkraftsfrågor kommunikativt och i beslutsprocesser.

Regeringsprogrammet och de nationella målen för vindkraftsetableringar är ambitiösa. Det gäller också de regionala planerna. De nationella målen strävar efter en betydande ökning av förnybar energiproduktion – regeringsprogrammet lyfter bland annat fram att vindkraftens andel av Finlands energiproduktion ska öka.  El- och värmeproduktionen ska vara så gott som utsläppsfri före utgången av 2030-talet. Det här innebär konkret att också kommunerna måste diskutera sina vägval inför framtiden.  

– Vi fokuserar på växelverkan och dialog med invånare kring planläggning men också när det kommer till själva beslutsfattandet. Vindkraft väcker som alltid mycket känslor åt båda hållen samtidigt som vi behöver hitta verktyg för att kommunicera med invånare på nya sätt och göra det konstruktivt, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Med andra ord ska mera strategiskt tänk kring kommunikationen bidra till att Pedersöre hittar nya sätt att forma en dialog med invånare i en fråga som vindkraft.

– Vi tror att det på många sätt möts positivt av invånarna, säger Svenfors.

Pedersöre har tagit beslut om planläggning för två vindkraftsparker. Med andra ord så handlar vindkraftsstrategin i det här skedet inte om vindkraftens vara eller icke-vara. Fokus i strategin ligger främst på hur processerna förs vidare på ett objektivt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.

– Pedersöre vill vara proaktiv i de frågorna eftersom kommunikationen kring planläggningsprocesser också utspelar sig på nya plattformar i dag. Och jag vill poängtera att arbetet är långsiktigt, och att vi nu inlett  planeringen av strategiarbetet, säger Stefan Svenfors. 

I det här skedet har vi också valt att jobba med den österbottniska kommunikationsbyrån Bertills & Jung, kring hur strategiarbetet byggs upp  och hur den praktiska kommunikationen förverkligas.

Tilläggsinformation: Kommundirektör Stefan Svenfors, 050-5120420 eller stefan.svenfors@pedersore.fi.