Tystnadsplikten

SKOLAN / FÖRSKOLAN / DAGHEM / EFTIS

Tystnadsplikt: Lag om grundläggande utbildning 40 § 1 mom: Förtroendevalda, personalen i skolorna och personer som deltar i yrkespraktik får inte olovligen för utomstående röja vad de fått veta om elevernas, personalens eller familjemedlemmarnas personliga förhållanden och ekonomiska ställning. OffentlighetsL 24 § 32 p: Uppgifter om elevvård, befriande från undervisning, provprestationer, verbala betyg, levnadssätt, fritidssysselsättningar och familjeliv är sekretessbelagda.

Rätt att ge uppgifter utan samtycke: GrundUtbL 40 § 2 mom: Utan hinder av tystnadsplikt får de i 1 mom. avsedda samt skolhälsovården och den övriga elevvården ge varandra samt myndigheter som svarar för utbildningen sådana uppgifter som är nödvändiga för att studierna skall kunna ordnas ändamålsenligt.

Anmälningsskyldighet: BarnskyddsL 25 §: De som är anställda eller innehar ett förtroendeupppdrag inom social- och hälsovården, undervisningsväsendet, producent av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever är skyldiga att utan dröjsmål och utan hinder av sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått vetskap om ett barn vars behov av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller eget beteende förutsätter att behovet av barnskydd utreds.

Till Polisen : Endast i fall "grova brott på färde" (dvs. inte fullbordade brott: bl.a. grov misshandel, rån, grovt narkotikabrott (StraffL 15:10)

FÖRÄLDRARNA

GrundUtbL 3 § 3 mom: Utbildningen skall genomföras i samarbete med hemmen.

Vårdnadshavaren har rätt att bestämma om barnets personliga angelägenheter och företräda barnet i dessa angelägenheter (VårdnadsL 4 §). Vårdnadshavaren har följaktligen i allmänhet rätt att få del av sekretessbelagda uppgifter om barnet. (de är inte "utomstående" enl. GrundUtbL 40 § 1 mom ovan). om barnet är omhändertaget har socialnämnden rätt att fatta beslut om barnets vård och rätt att företräda barnet (BarnskydsL 45 §). Vårdnadsskapet kvarstår dock hos föräldrarna som en "slumrande rättighet".

Begränsningar

KlienträttighetsL 11 §: Klienten och dennes lagliga företrädare har rätt att få del av sekretessbelagda uppgifter. En minderårig kan med hänsyn till ålder, utv. nivå och sakens natur av vägende skäl förbjuda utgivande av uppgifter, ifall detta inte klart strider mot den minderåriges intresse.

PatienträttighetsL 9 §: En minderårig patient som med beaktande av ålder och utveckling kan fatta beslut om vården har rätt att förbjuda att uppgifter om hans hälsotillstånd och vård ges till hans vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.

OffentlighetsL 11 §: Myndigheten kan vägra lämna uppgift till part bl.a. om det skulle strida mot ett barns intresse eller ett synnerligen viktigt enskilt intresse.

BLANKETT: Förbindelse gällande tystnadsplikten (pdf 644 kb)