Revision 

Fullmäktige väljer för en fullmäktigeperiod i taget en revisionsnämnd och ett revisionssamfund som svarar för den externa revisionen. Revisionssamfundet ger årligen en revisionsberättelse över granskningen av kommunens förvaltning och ekonomi. 

Kommunfullmäktige i Pedersöre har valt BDO Audiator Oy till revisionssamfund för perioden 2019 - 2022. Revisionsnämnden publicerar årligen en utvärderingsberättelse där bokslutet utvärderas och där det utvärderas hur väl fullmäktiges mål för verksamheten och ekonomin har nåtts.  

Revisionsberättelsen år 2022 (pdf 173 kb)

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2022 (pdf 650 kb)